DEN ELEKTRISKA VERKLIGHETEN

Atom med cirkulerande elektroner

Impulser av elektrisitet finns i allt!

Impulser i Atomer
Elektriska impulser påverkar atomer, allt är uppbyggt på atomer, vilket är viktigt att komma ihåg! Eftersom el behöver en energikälla för att skapa den, kallas den ibland en sekundär energikälla eller en energibärare. Vad exakt utnyttjar dessa för en energikälla? Makt att flytta elektroner. Kom ihåg att olika atomer har olika antal protoner, elektroner och neutroner. Protoner är positiva, elektroner är negativa och neutroner är neutrala. Baselement i vårt universum, som det syre du andas och kalcium och kalium du äter, har ett visst antal protoner och elektroner, som skiljer det från andra element. De flesta element har samma antal elektroner som de gör i protoner. Detta ger atomen en balans mellan negativa och positiva laddningar. För att underlätta förklaringen bor protoner i atomens kärna (centrum) medan elektroner roterar runt kärnan. Specifikt dikemekaniska principer dikterar elektronrörelse och rotation.
Ett intressant faktum om elektroner är att energin som håller dem till atomen är begränsad till specifika nivåer. Dessa nivåer är kända som skal. Skal tillåta specifika utrymmen mellan den roterande elektronen och de centrala protonerna. För att göra det lättare att avbilda detta i våra huvuden, liknar det hur olika satelliter som kretsar kring jorden på olika avstånd. Eftersom negativt laddade elektroner lockas till positivt laddade protoner, ju längre bort från atomens centrum en elektron befinner sig, ju mer löst hålls elektronen till kärnan och desto lättare är det att slå elektronen fri från kärnan.
 
Människokroppen och djurkroppen
När vi tittar på människokroppen eller djurkroppen, särskilt nervsystemet, bör vi dra slutsatsen att kroppen har en medfödd kunskap om att utnyttja elektrisk energi för att ändra den till andra former av energi. När vi betraktar operationens omfattning (dvs på atom- och mikroskopiska nivåer) kan vi bara undra på var all denna djupa visdom kommer ifrån. Forskare erkänner i sig att nervsystemet är byggt enligt en elektrisk design. Den vetenskapliga litteraturen som beskriver nervsystemet är fylld med hänvisningar till elektrisk teorier och elektriska apparater som människan använder idag. Sådana referenser inkluderar tekniska ord som batterier, omvandlare, motorer, pumpar mm.
Vi talar om det som den mest lokala kretsen, eller en mikrokrets. Det är mycket vanligt att en viss typ av mikrokrets upprepas genom ett skikt eller en given celltyp, vilket således fungerar som en modul för en specifik typ av informationsbehandling.

Nervceller fungerar med elektriska impulser

Elektriska impulser styr kroppen

Elektriska Impulser
Information från den fysiska världen till vår hjärna återlämnas via våra fem sinnen med hjälp av elektriska impulser som förvandlar en form av energi till elektrisk energi. Våra kroppar har sensoriska receptorceller eftersom det finns olika typer av fysiska stimuli som kan ändras till elektriska signaler. Till exempel krävs en annan typ av receptorcell för att höra stimuli än för luktstimuli.
Neuron kan liknas med en strömbrytare som antingen slås på eller av enligt de rätta förhållandena. Under normala kroppsförhållanden kan frekvensen av [elektrisk puls] överföring sträcka sig mellan 10 och 500 impulser per sekund. Impulsen genereras inte om inte neuron har fått en tillräckligt stark stimulans. Det är svårt att föreställa sig den komplexa integrationen av elektriska signaler. Nervsystemet är ett biologiskt signalsystem som koordinerar funktionerna i en djur/människokropp med hjälp av elektrokemiska impulser. Med nervsystemet känner djuren och människan av yttre retningar så att de kan reagera på dem. Detta kallas för nervsystemets sensoriska funktion. Med nervsystemet styr organismerna musklernas kontraktion och körtlars sekretion, vilket kallas för dess motoriska funktion.

Även hjärtat styrs av elektriska signaler. Sinusknutan – start av elektrisk impuls. Varje hjärtslag uppstår normalt i en specialiserad grupp av celler som kallas sinusknutan. Den finns i övre delen av höger förmak och är hjärtats naturliga pacemaker (huvudgenerator), det vill säga att det är den som ger startsignalen till varje nytt hjärtslag. Sinusknutan har förmågan att utlösa en elektrisk impuls som sprider sig i hjärtat och är starten på ett hjärtslag. Andra celler i hjärtat har också denna egenskap men de är normalt inaktiva då sinusknutan utför sitt arbete och bestämmer hastigheten på hjärtslagen. Läkarna kallar den normala hjärtrytmen för normal sinusrytm. Från sinusknutan sprids elektriska impulser genom förmaken. När en impuls passerar, drar hjärtmuskelcellerna sig samman. Vid ett normalt hjärtslag sprids impulsen först till större delen av höger och därefter till vänster förmak.

Hjärtat stimuleras av elektriska signaler

Elektriska varelser

Allt levande är elektriska varelser, vare sig det är en blomma, en fågel eller en människa! Här följer ett försök till en förenklad beskrivning om detta:
 
Du trampar på en spik, det gör ont och du rycker undan foten omedelbart med hjälp av benmusklerna. Men vad hände, varför ryckte du undan foten så snabbt, varför gjorde det så ont i foten? Sanningen är att det inte alls gjorde ont i foten och sanningen är att det inte var benmusklerna som beordrade bortryckningen!
 
När du trampade på spiken så skickades elektriska signaler, från spikplatsen i foten via nervbanorna upp i kroppen, in mellan ryggkotorna till ryggmärgen. I ryggmärgen finns funktioner som omedelbart förstod problemet och sände tillbaka elektriska signaler till benmuskulaturen, som snabbt lyfte bort foten från spiken. Samtidigt tilläts ett visst antal av de elektriska signalerna att passera en "ventil" i nacken och fortsatte upp i hjärnan. Det är först nu du känner att det gör ont och var det gör ont. Det är alltså i hjärnan det gör ont, inte i foten. Hjärnan tar sedan "hand om" det skadade stället i foten, beordrar bl a en armada av vita blodkroppar till såret för att förhindra infektion mm. Under hela läkningsprocessen håller sedan hjärnan kontroll på såret och via elektriska signaler styr den hela processen tills såret är läkt.
 
Alla dessa elektriska signaler pulsas fram i nervbanorna i en ofantlig mängd och med stor variation av frekvenser och spänningar.
Ang kroppens egna frekvenser så har jag varit i kontakt med ett antal läkare, som inte verkar veta ett skvatt om detta och inte heller fysiker vid våra universitet verkar kunna något om detta. Det jag hittills fått fram är att vi har mellan 5 – 15 miljoner olika kemisk-elektriska signaler i våra nervbanor i hela kroppen. Alla står i förbindelse med ryggmärgen, vilken fungerar som ”hanterare och vaktmästare” mellan kroppens alla beståndsdelar och hjärnan (sköter det mesta).
 
Mellan 150 000 och 300 000 av dessa signaler går vidare till och från hjärnan via ryggmärgen (i nacken sitter en ”ventil” som tillåter vissa signaler att passera). Den autonoma delen av hjärnan kan hantera och bearbeta dessa signaler och om den upptäcker något fel så kan den skicka tillbaka "rättningssignaler" till den kroppsdel där vi har något fel. Hjärnans autonoma del har "bara" till största uppgift att hålla kroppen frisk. Vi är därmed definitivt elektriska varelser.
 
Dessa nervsignaler pulsas fram i nervbanorna i frekvensområdet ca 0,5 – 3000 Hz (de flesta mellan 1- 25 Hz) och spänningsmässigt ligger de från några mikrovolt till flera hundra millivolt.
Mellan närliggande enskilda celler i kroppen sker informationsutbyte i mikrovågsområdet, cellerna ”snackar” med varandra i frekvensområdet ca 20 – 100 GHz (jo du läste rätt, gigahertz, miljarder svängningar/sek).
 
De kemisk-elektriska signalerna går att mäta, de lämnar en elektromagnetisk ”strålningsdimma” omkring sig (bildar en aura omkring kroppen). Mätutrustning finns i flera varianter, jag kan nämna t ex den ryska Oberon Introspect, den amerikanska (numera ungerska) SCIO och den engelska E-LYBRA. Dessa kan inte bara läsa och tolka dessa signaler, utan också hjälpa hjärnan att rätta till fel, genom att återföra ”rättningssignaler” till både hjärnan och övriga kroppsdelar. De anvisar också lämpliga mineraler och grundämnen som patientens kropp behöver för att den ska kunna ”hjälpa sig själv” i större grad.
 
För t ex Oberon Introspect anges att det tagit ryska forskare ca 30 år att ta fram den och att de använt ca 20 000 friska människor som ”rikslikare”. De har avläst ca 150 000 av de kemisk-elektriska signalerna till och från hjärnan och lagrat ett snittvärde av dessa 20 000 personers signaler i en databas. Dessa snittvärden används sedan i jämförelse med den patient som behandlas.
 
Vad är detta, driver jag med dig?
Inte alls, det är så vi fungerar. När du hamnar på ett lasarett med t ex hjärtproblem, så kan det hända att man "tar ett EKG"  (electrocardiogram) på dig. Du får några sladdar till ett instrument fästade på kroppen och på instrumentet ser man dina hjärtslag. Det man gör är att mäta den elektromagnetiska strålning som läcker från hjärtmuskulaturen till utsidan av kroppen, de elektriska signaler som får hjärtmuskeln att pumpa blod kan man alltså "se" utanför din hud. Samma sak med elektrisk aktivitet i hjärnan, EEG (elektroencefalografi), som man också kan se på instrument, på grund av läckage av strålning från hjärnan.
 
Om man på utsidan av våra kroppar kan mäta interna elektriska signaler i hjärnan, muskler och nervbanor, är det lätt att förstå att man med instrument också kan sända liknande signaler tillbaka till kroppen och få dessa att ingå i nervbanorna, till hjälp eller fördärv för hjärnan. Det är precis vad man gör med ovan nämnda instrument och metoden att hjälpa hjärnan med sitt arbete att hålla kroppen frisk kallas "frekvensmedicin" eller "kvantmedicin".
 
Om man förstår och anammar beskrivningen ovan är det lika lätt att förstå att den "strålningsdimma" som vår trådlösa teknik sprider i vår miljö också kan ställa till problem i våra kroppar, och det är precis vad som sker! Det mycket komplexa frekvensinnehållet i modulationen i de moderna sändningsteknikerna kan vissa celler i våra kroppar detektera ur bärvågen i mikrovågsområdet, så att de lågfrekventa signalerna blir "synliga" i kroppens nervsystem. Hjärnan blir konfunderad av alla de utifrån kommande elektromagnetiska signaler, som med ett liknande frekvensinnehåll som naturligt finns i våra kroppar, tränger in och "krockar" med det interna signalsystemet. Hjärnan kan därför inte ta "rätt beslut" och i värsta fall sker så stora fel att sjukdom uppstår.
​Här följer en lite mer ingående beskrivning om kroppens elektriska system, men även detta skrivet i förenklad form till allmänhetens förståelse!
Som jag skrev i början så är inledande text ett försök till förenklad beskrivning om vårt kemisk-elektriska system i våra kroppar (mitt yrke som tekniker inom elektronik sätter också sina spår i det jag skriver). Därmed hoppade jag över en mer ingående förklaring om funktioner i nervbanorna och i CNS (centrala nervsystemet).
 
Visst är det så att information skickas från cell till cell, vilket jag också anger, men vid exemplet spiktrampet så är det initialt elektriska signaler i nervbanorna som utlöser vad som sedan ska komma ett ske i kroppen.
 
Det arbete som cellerna kontinuerligt utför sker så att säga i ett grundprogram som har till uppgift att bibehålla en fungerande kropp och detta grundprogram jobbar hela tiden utan inblandning av ”datorerna” i hjärnan och ryggmärgen. Men när något ovanligt sker (ex spiktramp) så anropas dessa ”datorer” om hjälp.
 
Vårt perifera nervsystem (PNS = ute i kroppen) består av två slags "kabelsystem", det ena styr musklerna (= motoriska nervsystemet) och det andra (= sensoriska nervsystemet) transporterar intryck från omvärlden, huden och inre organ till CNS. Båda består av enorma nätverk av nervbanor och kopplingar mellan dem. Varje koppling består av ett litet gap som kallas synaps. De budbärare som ”springer fram” inuti nervbanorna med signaler kallas neuroner. För att detta ska gå extra snabbt är vissa nervbanor försedda med acceleratorer som kallas myelinskidor. Den stora kabelcentralen finns i ryggmärgen som tillsammans med hjärnan bildar det centrala nervsystemet. I hjärnan finns kroppens stora dator som tar emot intryck och beräknar och kommenderar åtgärder. Men innan stordatorn i hjärnan tar hand om ett problem så har en "minidator" i ryggmärgen sorterat vilken information som ska skickas vidare till hjärnan, och vad den kan åtgärda själv. I den minidatorn ryms bl.a. ditt reflexcentrum.
 
​Om vi tar exemplet med spiken i foten så har foten dragits undan innan du känner smärtan. Reflexen är mycket snabbare än din förnimmelse. Det som händer är att neuronsignalerna rapporterar att en vävnadsskada är på gång. När denna signal når ryggmärgen så beordras det motoriska nervsystemet dels att lyfta bort foten från spiken, dels att ställa det andra benet och övriga kroppen i balansposition. Därefter når signalen hjärnan och du känner smärtan. Nu vet du var spiken tog och var du ska behandla såret. Ryggmärgen ordnar reflexen och hjärnan hjälper dig att hitta såret och ger också viktiga instruktioner till cellerna för deras arbete med sårstället.
 
Det intressanta här är vad som sker i ryggmärgen. Där avgörs ju vad som ska ske med smärtsignalen. Ska den vidare till hjärnan eller inte? (Den grindfunktion som finns här är grunden för smärtbehandling, t ex med hjälp av utifrån påförda elektriska signaler i vissa frekvensområden, eller med läkemedel).
 
​Att t ex hävda att signalförmedlingen till och från CNS skulle vara långsam är helt fel. Om vi ser på ett exempel med en springande panter som jagar ett byte, så är just fotförflyttningen helt beroende av order från CNS för detta djur. Med ögonen registrerar pantern att det ligger en vass sten just där hon kommer att sätta ner höger framfot i nästa steg i sin vilda framfart efter ett byte. Ögats information omvandlas till elektriska signaler som skickas till hjärnan. Hjärnan beordrar genast musklerna i höger ben att ändra steglängden så att nedtrampet med foten sker framför den vassa stenen och detta informationsflöde sker med elektriska signaler i det motoriska nervsystemet. Tiden för hela detta förlopp är i storleksordningen någon tusendels sekund.
 
​Det elektriska signalflödet i nervbanorna är således helt avgörande för allt levandes funktion och vällevnad, och samspelet med de arbetande cellerna i deras viktiga funktion är total. Jag känner mig mycket ödmjuk inför denna fantastiska skapelse.
Men vi måste förstå att den trådlösa teknikens strålning i mikrovågsområdet (bärvåg) innehåller en gigantisk frekvensblandning i dess modulation, och om strålningens styrka (mikrovågorna) är tillräcklig för att kunna tränga in i våra kroppar och där detekteras av vissa celler så de lågfrekventa signalerna blir "synliga" i nervbanorna, så kan dessa totalt vilseleda hjärnan i sitt viktigaste jobb, att hålla kroppen frisk. Sådan av människan tillverkad elektromagnetisk strålning är inget levande på Jorden anpassad till att tåla! Men så länge endast pengar är av betydelse i vår tillvaro så kommer ingen att kräva en konsekvensbeskrivning av en ny tekniks påverkan på allas vår hälsa, innan den tagits i bruk!
Kommande 5G-utbyggnad med dess bärvåg i millimeterfrekvensområdet kommer inte att vara ett undantag, ingen kommer att kräva att forskningen först kan påvisa dess ofarlighet, men vi kommer inte undan dess skadeverkan! Minns detta!

 
Artikel av Kalle Hellberg med kommentarer av Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Utan elektriska impulser skulle inte liv förekomma på vår planet!

Risker med elektromagnetisk strålning

Gps master avger electromagnetisk strålning och styrkan ökas alltmer, nu är vi snart igång med 5G över stora områden.

Trådlös teknik, produkter och installationer som avger elektromagnetisk strålning kan medföra allvarliga risker för människor och miljö. Riskerna är kända sedan länge och har dokumenterats allt bättre under det senaste decenniet. Trots det har både medborgare och beslutsfattare dålig kunskap om riskerna, eftersom industrins behov prioriterats framför folkhälso- och miljöperspektivet.

Strålningen innebär risk för cancer samt olika neurologiska och kroniska sjukdomar på lång sikt. På kort sikt finns risk för olika symtom som också blivit allt vanligare i samhället i takt med att exponeringen ökat.

För miljön är den ökande strålningen också ett allvarligt hot då den kan skada djurlivet bland annat genom påverkan på orienterings- och reproduktionsförmåga, förändrat beteende och försämrat immunförsvar. Strålningen har även visats ha skadlig inverkan på växter.


Strålsäkerhets myndigheterna går ut med varningar
Råd och rekommendationer

På grund av misstanken om att svaga lågfrekventa magnetfält skulle kunna öka risken för barnleukemi ger Strålsäkerhetsmyndigheten följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande:
•Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
•Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.
•Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Även olika typer av mätning förekommer med hjälp av Gps master, att kunna manipulera vädret mer omfattande och även att spåra varje individ var han än befinner sig. Här är det oftast topphemlig verksamhet som gynnar säkerhetstjänst som militär.
Här nedan kommer mer utförlig information vad det innebär att kunna manipulera vädret

Allt starkare master utvecklas, därmed även starkare electromagnetisk strålning

Vädret som vapen

Idén om att styra vädret väcktes under slutet av andra världskriget. Under kalla kriget gjordes försök med att använda vädret som vapen. Man experimenterade med att sprida kemiska ämnen i luften för att påverka molnen. Den första kända insatsen med vädervapen skedde under Vietnamkriget.

– Det hemliga projekt som då pågick gick ut på att få monsunmoln att producera ännu mer regn. Det ville man göra för att skapa kraftigare översvämningar och på så sätt begränsa motståndarnas möjlighet att ta sig fram, säger vetenskapshistoriker Kristine C Harper i en dokumentär som sänds i Vetenskapens värld.

Gps samlar data och skickar vidare till olika typer av forskning för att kunna effektivisera och mer målmedvetet framställa utrustning som  påverkar vädret.

Molnsådd vid OS i Peking 2008

Även myndigheterna i Kina har arbetat med försök att påverka vädret i ca 50 år. Där finns också ett forskningsinstitut som fokuserar på molnfysik och väderpåverkan.

 För att slippa regn under OS-invigningen i Peking lär man ha skjutit upp totalt ett tusental raketer från 21 platser i staden. Det var den största operationen för att skingra regn som hittills har utförts i Kina. Det lär har gått till så att man besköt moln som låg tillräckligt långt borta för att molnen skulle avge sitt regn innan de kom fram.

Länder försöker kontrollera vädret

Länder som Kina, Sydafrika, Australien och Frankrike använder olika metoder i sina försök att kontrollera vädret, så att det dyrbara vattnet faller över lantbruksmark istället för i städerna.

Torris: Får molnets temperatur att falla I högtflygande moln på nordliga breddgrader kan torris få molnets temperatur att falla. Vattendropparna fryser till iskristaller och blir så tunga att de faller från molnet som snö och regn.

Silverjodid: Sätter i gång kristallbildningen Silverjodid har en kemisk struktur som påminner om iskristallernas och kan därför utlösa kristallbildningen i kalla moln och provocera nederbörden.

Salter: Samlar vattendropparna I varma, lågt liggande moln kan kalium- eller natriumklorid få vattenångan i molnen att förtäta sig till små droppar, som samlas i allt större droppar och till sist faller som regn.

Omfattande utbyggnad av 5G nätet förekommer

Många är omedvetna om riskerna

Gps master kan bli ett framtida hot

Gps master med stark elektromagnetisk strålning påverkar inte bara vävnad hos djur, växter och människa utan kan även förstöra datautrustning, reläer, hushållsmaskiner mm. Även all slags larmutrustning, känslig elektronisk utrustning i bilar mm mm.  De kan även påverka elektronisk utrustning inom sjukvården.  Överallt där electroniska enheter finns. Idag måste vi vara mycket mer vaksamma, annars blir vi helt överkörda av företag och regeringar som främsta mål är att dra vinster och fördelar ur utrustning som kan gynna dem. Mycket av informationen som förekommer på denna sidan kommer från personer som arbetar med Gps sändare och master.

Artikel av Hans Vielhauer

Borås Djurambulans

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer. 

Hur skapar Människan Ström?

Resan Genom Människokroppen