Har vi en handlingsplan om det går Riktigt illa?

Klimatet kräver en handlingsplan

Hur förberedda är vi inför ett växande klimathot om vi hamnar i ett Katastrofläge?

Det stora problemet är att vi inte vet när och om vi förlorar kontrollen över klimatet, vi bara gissar när brytpunkten är passerad. När inträffar det som kallas Tipping Point? Att vara oförberedd är det största hotet, då kan följderna av ett skenande klimat bli katastrofala. Om vi når oanade värmegrader som dödar större delen av växtligheten och djurlivet så dör även större delen av mänskligheten. Dels kommer vi inte längre att kunna vistas på jordytan, dels kan vi inte heller odla grödor. Även uppfödning av grisar, höns och nöt uteblir. Även höga värmegrader av sjöar och hav dödar en större del av detta liv. Matbristen blir global. Även vattenbristen blir ett stort problem på många platser på jorden. Mänskligheten, växt och djurlivet har helt enkelt ingenstans att ta vägen för att söka skydd på jordytan. Vi måste vara förberedda på det värsta tänkbara scenariot, för att inte stå där handfallna om det väl händer. Denna handlingsplan är bara aktuell om det går riktigt illa.

Allt som vi byggt upp av vägnät, byggnader, fabriker, sjukhus, affärer, broar med mera kan bli obrukbara. Att sedan värmegraderna håller sig på höga värden i värsta fall i tiotusentals år framöver visar erfarenheter av tidigare katastrofer som inträffat under jordens historia.

Att hoppas på att vi hittar tekniska lösningar på ett så kraftfullt och globalt problem som är så omfattande att det berör hela mänskligheten är få. Men med tiden kommer vi säkerligen att kunna bygga upp ett försvar som lindrar effekterna. Men det kommer att ta tid, vilket vi inte har i nuläget. Att vara passiv och utan handlingskraft är förödande.

Under tiden måste vi ha ett kraftfullt katastrofskydd, som gör att vi åtminstone har en chans att överleva, detta gäller inte bara ett skydd och försvar för mänskligheten utan även för växt och djurlivet. Det jag nu kommer att ge som förslag kommer att kosta enorma investeringar, men som jag ser det har vi inga alternativ. Läget är redan akut och vi kan inte längre bara vänta ut ett skenande klimathot utan att vi ändå försöker rädda så mycket av livet på jorden som vi bara kan.

Eftersom inget liv längre kan överleva i eventuella allt för stigande höga värmegrader måste vi söka skydd undan dessa värmehöjningar. I ett riktigt allvarligt läge kan höjningen bli mer än 10 grader, på vissa platser på jorden kan det bli ännu högre värmegrader. När dinosaurierna dog ut överlevde bara en liten bråkdel av djuren, de var bara de som levde under jord och kunde söka skydd mot den stigande hettan som en stor meteoroid orsakade globalt, den orsakade stora bränder över hela jorden. Även stigande värmegrader globalt var en av många följder. Värmegrader var då drygt 8 grader över de värmegrader vi har idag. De höll i sig i drygt 200 tusen år. 

Leva under jord är kanske den enda plats som vi kan existera under en längre övergångstid. Men om vi en gång i framtiden skall kunna återställa jorden måste vi även skydda växter och djurlivet. Allt måste skyddas utan undantag! Men hur?
Som jag redan nämnt är den enda platsen för att bygga ett skyddat boende under jord. Det behövs dock en enorm kraftansträngning för att bygga upp tillräckligt stora och många underjordiska bunkrar som rymmer allt som är viktigt att bevara. Här måste det finnas odlingsplatser med konstgjord belysning för grödor. Eventuellt även odling av fisk och fågel. Byggnader som sjukhus, affärer, bostäder, skolor mm. Fabriker för tillverkning, allt under jord. Som ni förstår krävs det även för mänskligheten en stor och omfattande omställning. Även kraftiga vindkraftverk, vattenreningsverk, luftfilteranläggningar mm. Som anpassas till dessa anläggningar. Även som jag tidigare skrivit, stora anläggningar som bevarar djurlivet och växtlivet. Ju större dessa anläggningar blir, desto större chans till överlevnad.

Ju snabbare vi bygger upp en stark beredskapsplan, ju större chans har vi att överleva, men vi måste vara bered på stora förändringar och en verklighet som är helt främmande för oss idag. Jorden kommer inte att vara sig lik under mycket lång tid. På jordens yta råder det mer eller mindre kaos, kraftfulla oväder, extrema värmeperioder, stora bränder och allt sker globalt. Stigande havsnivåer. Allt som vi känner igen med hus, vägar, skogar kommer att med tiden att gå under.

Även om man kan tycka att det är en överdriven handlingsplan, så är fakta den, att vi inte i dagsläget kan uppge siffror i hur höga värmegraderna kan bli om vi tappar kontrollen. Vi kan bara ana följderna och vi kan stå inför en verklighet som orsakar större inverkan än någon har kunnat förstå, som i sin tur kommer att lamslå hela samhället jorden runt. Idag går klimatförändringarna snabbare än beräknat och följderna blir kraftfullare. Att möta upp problematiken med en stark handlingsplan är aldrig fel. Att bara komma med allt för svaga motåtgärder kan bara det leda till enorma kostnader, både ekonomiskt och i liv räknat. Följderna kan bli värre än så. Vi har dock redan idag sett följder av växthuseffekten, om man skruvar upp dessa händelser som förväntas vid en eskaljering kan man dra vissa slutsatser. Något som nästan blivit regel är forskarnas sätt att underskatta utvecklingen, extremare klimat förändringar kräver även extrema åtgärder. 

Men om vi en vacker dag kan återställa jorden måste vi dra lärdom att skydda och bevara jorden så att vi aldrig kommer i samma läge igen.

Trafiken Ökar

Utsläppen från Trafiken Ökar!

Trafikens klimatutsläpp ökade förra året. SVT NYHETER UPPDATERAD 5 FEBRUARI 2019
Under många år har klimatutsläppen från trafiken minskat, men nu har trenden vänt. Under 2018 ökade till och med utsläppen, enligt preliminär statistik.
– Det är mycket bekymrande att utsläppen ökar, det gör det svårare att nå de mål riksdagen beslutat om, säger Stefan Nyström, chef på Naturvårdsverkets klimatenhet.

Transportsektorn står för en stor del av klimatutsläppen i Sverige, och riksdagen har satt målet om 70 procent minskning till 2030, jämfört med 2010. Det gäller alla inrikestransporter utom inrikesflyget. Under en lång rad år har också utsläppen minskat, även när trafikvolymen ökat. Men siffror från de första 11 månaderna 2018 visar att trenden har brutits. Enligt dessa preliminära siffror har utsläppen till och med ökat med 0,5 procent. – Det är preliminära siffror, men de ser ut att stämma med den officiella statistik som kommer senare, säger Håkan Johansson nationell samordnare för klimatfrågor på Trafikverket.

Högkonjunktur och ökade lastbilstransporter
Det är Trafikverket som gör preliminära bedömningar på utsläppen från alla inrikestransporter, och vägtrafiken står för 95 procent av de utsläpp som omfattas av målet. Trafikverket menar att ökningen kan bero på en högkonjunktur och ökade lastbilstransporter. Samt att andelen biodrivmedel inte ökat, delvis eftersom marknadspriserna på biodiesel gått upp.

Enligt verket behöver utsläppen minska med åtta procent varje år om vi skall klara de klimatmål som riksdagen och regeringen slagit fast. Så stora minskningar har aldrig skett. 2017 minskade utsläppen med två procent.

Bensindrivna och dieseldrivna fordon Behöver gå brant ner
Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp och sker det inte någon minskning där innebär det ett mycket stort problem för Sverige att överhuvudtaget närma sig de nationella klimatmålen. – Det viktiga är inte om utsläppen ökar eller står still, det viktiga är att de behöver gå brant ner, säger Stefan Nyström.

Kraftig uppgång för nyregistrerade bilar. TV 4. 2019
Inför bonus malus-systemets införande 1 juli i fjol nådde nyregistreringarna i Sverige rekordhöjder under juni månad. Sedan dess har det gått knackigare – tills nu. Under juli månad har registreringarna ökat med 89 procent i jämförelse med förra året. Det har hänt mycket på bilmarknaden senaste året. Nya bonus malus-systemet har trätt i kraft, till en början såg det ut som om en ny testmetod (WLTP) också skulle hinna komma, men vi fick hålla oss till den gamla (NEDC). Det har varit bensinuppror, Husbilskamper och riksdagens bilnätverk.

Men trots det ser bilmarknaden ut att blomstra. Under juli månad har antalet nyregistrerade personbilar ökat med 89 procent, men kanske är det inte så konstigt i jämförelse med fjolårets låga siffror.

– Det blev som väntat en kraftig uppgång i juli för nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar. Personbilsregistreringarna ökade med 89 procent och lätta lastbilar ökade med 219 procent jämfört med juli förra året. Uppgången beror på att det var låga registreringar i juli ifjol som en följdeffekt av de rekordhöga registreringarna i juni inför införandet av det nya fordonsskattesystemet bonus malus. Årets prognos på 335 000 personbilar och 50 000 lätta lastbilar ligger kvar, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

Uppdatering 2020: Utsläppen av koldioxid från bilar minskar i Sverige, eftersom utsläppen även måste räknas globalt, ökar siffran globalt, även transportsektorn är då inräknad.
Biltrafiken väntas öka med 18 procent fram till 2030 enligt Trafikverket. Detta trots att klimatmålet kräver betydligt färre fordon på vägarna – en faktor minst lika avgörande som förnybara drivmedel och energieffektivisering.

Produktionen och skrotningen av en elbil är mindre miljövänlig än en bil med förbränningsmotor, och mängden utsläpp orsakade av elbilar beror på hur elektriciteten produceras. Bilar släpper ut mycket. Koldioxidutsläpp från passagerartransporter varierar avsevärt beroende på transportsätt. Vanliga bilar står för en stor del av utsläppen, totalt 60,7 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporter inom Europa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resandet ökar i alla trafikslag. Trafik och Logistik, Publicerad av Peter Höök 2020 06 25.
Under 2019 var antalet påstigande resenärer i subventionerad regional linjetrafik nästan 1,7 miljarder. Under det senaste decenniet har resandet ökat varje år, totalt med 30 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

I den subventionerade regionala linjetrafiken går det att resa med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och fartyg. Mätt per invånare gjorde vi i Sverige 161 påstigningar och reste 165 mil i den trafiken under 2019. Det är tre resor och två mil mer än året innan. Buss är det största trafikslaget med cirka 860 miljoner påstigningar 2019. Under det senaste decenniet har resandet ökat i alla trafikslag, men mest i tåg- och fartygstrafiken med 58 respektive 66 procent.

Det har gått åtta år sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 1 januari 2012. Lagen innebar att den regionala kollektivtrafiken öppnades för privata initiativ, för att skapa fler alternativ och öka innovations­graden, vilket på sikt skulle gynna resenärer och samhälle.

Resandet i den kommersiella regionala trafiken med buss och fartyg som har tillkommit efter lagen var förhållandevis litet under 2019. Endast 0,4 procent av allt regionalt resande med buss skedde i kommersiell linjetrafik. Motsvarande andel för resande i kommersiell fartygstrafik var 3 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskarna gör klart: Räcker inte att bara byta till elbil. Vi bilägare 2020 10 05
Vi måste tänka om hur vi transporterar oss, enligt en ny rapport. Att bara byta till elbil kommer förmodligen inte räcka för att nå klimatmålen.
Det är orealistiskt att enbart elbilar ska räcka för att klimatmålen ska nås. Det hävdar forskare vid universitetet i Toronto, skriver Ny Teknik.

Antalet elbilar på vägarna har vuxit explosionsartat de senaste tio åren. Forskarna har räknat ut hur många elbilar som skulle behövas fram till år 2100 för att hålla den globala temperaturökningen under två grader.

Resultatet blev att omkring 90 procent av bilarna som rullar på vägarna i USA skulle behöva vara elbilar år 2050. I dag är den siffran 0,3 procent.

– Försäljningen ökar visserligen snabbt, men även de mest optimistiska prognoserna tyder på att USA:s fordonsflotta 2050 bara kommer utgöras av 50 procent elbilar, säger Alexandre Milovanoff som är huvudförfattare till rapporten.

– Många tror att en storskalig omställning till elbilar till stor del kommer lösa klimatproblemen i personbilssektorn. Jag tror det är bättre att se det så här: elbilar är nödvändiga, men inte tillräckliga.

Rapportens slutsats blir att många kommer behöva tänka om sitt transportbehov helt för att klara klimatmålen.

”Det behövs därför ett brett utbud av lagar och regler för att minska bilägandet och bilanvändandet”, skriver forskarna i rapportens sammanfattning.

– Elbilar sänker verkligen utsläppen, men de låter oss inte strunta i att göra vad vi måste göra oavsett. Vi måste lära om vårt beteende, hur städerna är utformade och även vissa aspekter i vår kultur. Alla måste ta ansvar för detta, säger handledaren Heather MacLean vid University of Toronto.

Klimatet, hur blir vår framtid?

Hur ser vår verklighet ut idag och hur blir den i framtiden?

Hur ser det ut i dagsläget? och Hur ser utvecklingen ut framöver?

Läget idag är den att koldioxiden ökar globalt, avverkningen av regnskogar ökar, plastavfallen globalt ökar, metanutsläppen ökar, vattenånga från främst industriellt jordbruk ökar, storskaliga skogsbränder ökar, global temperatur ökning, i denna ökning ingår även värdshaven, smog och dimma ökar globalt, försurning av haven, ökade spridning av insekter mm.

Vår framtid ligger i våra barn och barnbarns händer, men även det arv som vi efterlämnar till dem. Redan nu ser vi följderna av växthuseffekten, miljöpåverkan och befolkningsökning. Allt talar för att denna utveckling fortsätter, vilket även påverkar vår framtid att förse alla med mat och vatten. Havsmiljön är redan idag kraftigt påverkad av avfall och miljögifter samt att havstemperaturen ökar, vilket medför att många havsdjur är på väg att dö ut. Detta medför ett globalt hot, då fisken är en viktig näringskälla för många länder. Vi ser ökade och större skogsbränder, kraftfullare väderfenomen, luftföroreningar mm. Allt beror på oss, när skall vi börja inse och åtgärda problemen? Vi måste även skydda allt som finns på jorden, det spelar ingen roll hur stora investeringarna blir, vi har inga valmöjligheter. 

Växthuseffekten. Ökade utsläpp av koldioxid är den största grunden till växthuseffekten, orsakade av förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas. Även avskogning bidrar till att halterna av koldioxid i atmosfären blir högre. 

Vad är det som kan påverka framtidens beslutfattare och att skapa kraftiga insatser som gör att vår planet inte går under i allt kraftigare växthuseffekter och miljöförstöringar?

Vårt hopp i framtiden? Vårt hopp är ungdomarna som är del av framtiden och att de får rätt information utan att den skall verka entonig och tråkig, för då når man inte alls fram till målet och lösningar.

Information skall vara mångsidig och nyanserad och uppbyggt på ett sätt som inspirerar och främjar ett fortsatt intresse. Vår verklighet är enormt mångsidig med inslag av fakta, idéer och fantasier. Ibland är det inte alltid lätt att genomskåda och hitta den gemensamma tråden, därför behövs information som på ett berikat sätt vägleder.
Det är inte alltid att TV program eller fakta böcker når ända fram i det myller av information som finns, därför är det viktigt att främja informationsflödet på rätt sätt. Både visuellt och med hjälp av ljudinformation. Där är en anläggning som Fantasy and Fact viktig, som genomtänkt steg för steg väcker nyfikenhet, förståelse och viljan att lära sig mer.

Men vi måste ge ungdomarna en chans att bli en kraftfull generation som hittar en bättre väg att existera och visa hänsyn. Vi måste börja bygga upp alternativ som ger valmöjlighet för alla. Samtidigt måste vi varna för de misstag vi själva orsakat som har påverkat miljön och klimatet i det tillståndet jorden befinner sig idag, att de lär sig att leva i harmoni med jorden och inte skada den som vår generation bär skuld till.

Läget kan bli så allvarligt att det är frågan om ett existens hot för allt levande, ett läge som är ett ytterst hot för en fortsatt existens, ett hot som berör allt liv på jorden, därför är det ett problem som blir det som måste prioriteras framför allt annat.

Med de erfarenheter vi idag har av hur människor reagerar så är det ännu mer alarmerande, vi väntar ut händelser allt för länge innan vi börjar agera. Växthuseffekten måste först vålla så stora skador att vi till slut inte har något val. Då är dock faran ytterst stor, att vi inte längre kan påverka och vända utvecklingen utan faktum blir att vi står inför ett klimathot som inte längre går att hejda, var vi än försöker sätta emot av åtgärder, då startar det som kallas Tipping Point. Det innebär att det startar kraftfulla händelser världen runt som förintar nästan allt liv på jorden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varför finns det svårigheter att ta in klimathoten? Delar av denna skrift är från Bo Franzén

Många av oss har en mycket vag uppfattning av vad som pågår i den egna hjärnan men modern forskning kan hjälpa oss att nå en ny förståelse. Merparten av alla processer i vår hjärna är omedvetna men en djupare förståelse kan vägleda oss till klokare beslut i en tid när vårt ansvar ställs på sin spets. Många grundläggande mentala processer är gemensamma för alla människor, men arv och miljö skapar individuella variationer utöver den grundläggande biologin. Till det grundläggande hör att vi inte reagerar på verkligheten utan vår uppfattning av verkligheten som den filtrerats via våra sinnesintryck*..

Forskning har visat att graden av reaktivitet i amygdala har betydelse för vår rättvisekänsla. Amygdala är en del av ”reptilhjärnan” som reglerar rädsla och är utvecklad för att aktiveras av omedelbara hot i vår närmaste omgivning – men är tyvärr inte bra på att varna oss för smygande, långsamt accelererande faror. Vi vet även att belöningssystemet spelar en central roll vid olika typer av beroende och att grad av kreativitet kan relateras till specifika mottagarmolekyler i specifika delar av hjärnan. Degeneration av vissa hjärnfunktioner kan kopplas till kronisk stress och regelbunden motion kan reparera samma funktioner. Det är viktigt att vi förstår att synen på vår egen hjärna måste utvecklas. Vi ska naturligtvis ha respekt för våra instinkter men vi får vi inte vara ett offer för dessa. Vi behöver träna på att tänka på hur vi tänker (metakognition).

Vikten av breda perspektiv. Vi råkar leva på en liten blå planet på ett lagom avstånd från en lagom stor stjärna i ett oändligt stort universum. Tack vare rätt förutsättningar som möjliggör flytande vatten och en atmosfär med rätt sammansättning utvecklades livet under flera miljarder år. En ofattbart lång period när jorden fem gånger drabbades av katastrofer och som innebar att allt levande var nära utrotning. Och där den senaste katastrofen för 65 miljoner år sedan banade väg för däggdjuren och senare människan. Bofasta har vi bara varit i drygt tio tusen år tack vare ett stabilt klimat och dagens samhällen är helt beroende av denna stabilitet. Vår hjärna har stora svårigheter med att hantera dessa långa tidsperspektiv. Då vi levde på savannen var det snabba signaler från vår reptilhjärna och gruppens sammanhållning som var avgörande för vår överlevnad. Tyvärr har vi nu under en mycket kort period skapat processer som inte bara rubbar klimatet utan hela ekosystem och vi hotas av en sjätte massutrotning. Vi vill så gärna tro att vi har full kontroll, men basala mekanismer i hjärnan styr än idag till stor del våra liv, mer eller mindre medvetet och detta får förödande följder. Betänk t ex att vår perception är mycket begränsad och att vi lätt blir lurade av den information vi tar in via våra sinnen: En skicklig illusionist kan lura oss att tro på nästan vad som helst.

Genom klimathoten är det nu viktigare än någonsin i vår historia att på allvar ta ansvar som art för konsekvenser av vårt beteende. Vår egen hjärna har ju skapat situationen vi befinner oss i och måste nu lösa problemen. Den samlade kunskapen om planeten och vår hjärna gör det etiskt oförsvarbart att inte ställa om vår livsstil i linje med en långsiktigt hållbar utveckling som är fri från fossil energi och rovdrift på natur och människor. Vi vet att människor och ekosystem under stress skapar problem och ökar risken för okloka beslut. Vår bristande förståelse av verklighetens komplexitet gör att många underskattar betydelsen av klimatförändringarnas konsekvenser som t.ex. krig och konflikter.

Den omställning som nu är nödvändig kräver att vi utvecklar långsiktigt hållbara mekanismer som gör det lättare att göra rätt på alla nivåer i samhället. En djupare förståelse för hur vi fungerar mentalt tillsammans och ett större perspektiv på vår utsatta situation kan underlätta en sådan utveckling. Bredare perspektiv och djupare kunskap om hur evolution, natur och levande organismer fungerar ger dessutom en ökad känsla av samhörighet med naturen. Därmed blir det mer naturligt att även se oss själva och det vi gör som delar av större ekosystem.

VÄRLDEN FN utreder orsakerna bakom den ökande miljöförstöringen. Enligt en rapport som kommer släppas nästa år målas den kapitalistiska marknadsekonomin ut som det största problemet. Från Aktuellt Fokus.

Torka, skogsbränder, plastavfall i världshaven och förstörda ekosystem är miljöproblem som blir allt värre runtom i världen. Med anledning av den ökande miljöförstöringen kommer FN släppa rapporten “Global Sustainable Development Report 2019”. Forskarna bakom rapporten anser att det är marknadsekonomin som är det stora problemet. I dokumentet, “Transformation: The Economy” skriver forskarna: ”De ekonomiska modellerna som ligger till grund för de politiska besluten i de rika länderna ignorerar nästan helt de materiella- och energiförbrukande faktorerna av ekonomin.”

Förutom att vi redan förbrukar en för stor del av planetens resurser leder marknadsekonomin till ökade klassklyftor. Klassklyftorna leder till arbetslöshet som spär på utvecklingen destabiliserade samhällen. Dessa samhällen får i sin tur svårare att lösa miljöförstöring.

Rapporten är författad av flera forskare från Finland. Två av de framträdande forskarna är ekosystemsforskaren Jussi Eronen och ekonomiforskaren Paavo Järvensivu. Forskarna skriver att en av anledningarna till att en förändring inte sker är för att en kritik av det ekonomiska systemet anses vara för kontroversiellt och tabubelagt. De anser att det måste ske en radikal förändring. Marknadsåtgärder som höjt bensinpris kommer inte att vara tillräckligt för att lösa problemen.

Vårt sätt att utvecklas och tänka utanför ramarna ger oss många fördelar men även nackdelar. Av Hans Vielhauer 2020-07-30.  Sen de första människorna var bosatta i grottor och senare byggde hyddor har mycket hänt. När industrialiseringen satte fart ökade produktionen ordentligt. Idag har vi förfinat våra maskiner allt mer, vilket påskyndar utvecklingen allt snabbare. I begynnelsen av vår skapelse var vårt fokus på att skaffa mat och skydda oss mot rovdjur. Vår nutid är milslångt därifrån, vi blir översköljda av nya produkter från alla håll och vår materialism ökar ständigt. Våra krav på ett allt mer utvecklat samhälle kräver material och en stor mängd av energi. Vi bygger allt fler nya fabriker för att stilla vårt behov av nya produkter som blir fler och fler. Vi har fastnat i en oändlig spiral som aldrig verka sluta. Men vår natur och vår miljö tar skada, vilket förstärker klimathoten. Kan vi tänka oss att avstå från många av våra resor, att inte hela tiden skaffa oss de senaste produkterna? De flesta av oss kan inte tänka oss att minska på vad som blivit en självklarhet i vår vardag. Vår strävan framåt står aldrig still, tills klimatet börjar skena och vi tappar all kontroll. Då kanske vi äntligen förstår att vi måste visa hänsyn, till allt annat som lever på jorden. När vi förstår att allt kan kollapsa om vi fortsätter som vi idag gör.  

Ny metod slår fast: Tydligt samband mellan klimatförändringarna och extremväder! PUBLICERAD av SVT 1 Nyheter 2020 08 30.
Är extremväder, som värmen i Sibirien och torkan som ledde till skogsbränderna i Australien, normala väderhändelser för året, eller beror de på klimatförändringarna? Frågan har varit omdebatterad, men nu finns nya metoder för att vetenskapligt kunna belägga sambanden.
– Det går inte att säga att en enstaka storm eller värmebölja är en direkt konsekvens av klimatförändringarna, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.
– Men den globala uppvärmningen gör att vissa väderhändelser blir vanligare och ofta mer intensiva.

Det senaste året har extremväderhändelserna avlöst varandra. Torka och skogsbränder har härjat i både Australien och i Kalifornien. Sibirien har haft temperaturer långt över de normala under det första halvåret, vilket påverkat istäcket i Arktis som var rekordlitet i juli. Japan och Kina har drabbats av svåra översvämningar under sommaren.
Kopplingen mellan dessa händelser och klimatförändringarna har ifrågasatts, bland annat av australiska politiker. Torka och bränder är inget ovanligt i landet, tvärtom.

Även Kina drabbas återkommande av översvämningar och Sibirien har haft varma perioder förr. Det är därför inte helt enkelt att skilja på vad som är en normal, om än ovanlig väderhändelse, och vad som beror på den globala uppvärmningen. Men i vissa fall går det, för andra inte, enligt Erik Kjellström.
– Man kan använda både väderobservationer och olika klimatmodeller för att beräkna sannolikheten för att en viss väderhändelse ska inträffa.

Metoden kallas för “extreme event attribution” och tidigare i år kunde forskare, med hjälp av den här typen av beräkningar, slå fast att risken för de höga temperaturer som ledde till bränderna i Australien och rekordvärmen i Sibirien ökat väsentligt på grund av klimatförändringarna.
– Förutsättningarna för den typ av värmebölja som ledde fram till bränderna i Australien är ungefär dubbelt så stora i dagens klimat, jämfört med hur det var i början av 1900-talet, enligt klimatmodellerna, säger Erik Kjellström.

Han menar att metoderna är relativt träffsäkra, men kan bli ännu bättre. Till exempel tenderar klimatmodellerna i studien att underskatta ökningen i värmeböljor i Australien där observationerna pekar på att risken till och med tiodubblats sedan början av 1900-talet.
Den här typen av forskning är också viktig för att bättre kunna förutsäga extremvädret i framtiden. I Sverige kommer fortsatt global uppvärmning ge fler och mer intensiva värmeböljor, samtidigt blir vintrarna kortare och risken för extrema köldknäppar minskar, enligt Erik Kjellström. – Vi kommer också se kraftigare skyfall och ökad risk för torka.

Mardrömsscenariot: Vi har kanske bara en halv grad kvar. Aftonbladet, Publicerad 8 Augusti 2018
Global uppvärmning på bara två grader kan leda till ett mardrömsscenario för jorden.

Eftersom jordens temperatur redan ökat mer än en grad är utrymmet för ökad uppvärmning mindre än man tidigare trott, enligt en ny forskarrapport.

– Det innebär att vi kanske bara har en halv grad kvar till vi når en planetär tröskel. Vi är obehagligt nära, säger professor Johan Rockström till Aftonbladet. Efter en kall vår följde en extremt varm sommar. Sommarens värmebölja kan enligt klimatforskare bero på förändringar av den så kallade jetströmmen – något som i sin tur beror på klimatförändringarna.

En ny studie, där professorn i miljövetenskap Johan Rockström är en av medförfattarna, pekar på just den försvagade jetströmmen som en i raden av de återkopplingseffekter som triggas av varmare temperaturer. – Det här är en av de trösklarna som finns med i vår artikel – att jetströmmarna destabiliseras. Arktis värms upp dubbelt så snabbt som planeten i övrigt och då avstannar polarvindarna som håller kalla högtryck kvar runt Arktis. Jetströmmen blir vågig, har inte samma fart eller mönster och då kan både lågtryck och högtryck parkera sig i de här vågiga jetströmsmönstren.

Om vi förlorar allt....
Skall vi kunna ta oss ur vår spiral där vi lever för dagen, utan eftertanke. Vår vackra planet är hotad från alla håll, miljarder år av utveckling kan raseras.

Vår hänförda natur med obeskrivlig skönhet med all livskraft av djur och växter. Vi står inför vägvalet att äntligen börja agera, att skapa handlingsplaner. Djur och växter är alla helt beroende på att vi kommer fram till lösningar.
Allt står på spel och ingen tid får gå förlorad om vi inte skall förgöra allt.

Just nu orsakar vi stor skada genom vår exploatering som sker globalt från alla håll. Vi spränger, förgiftar och borrar oss ner djupt i marker världen runt.
Våra utsläpp av koldioxid ökar, likaså våra värmegrader som medför att metanutsläppen stiger. Vi orsakar skador på naturen när vi utvinner olja, guld och diamanter, vi krymper naturreservat för vår egen utbyggnad av fabriker och bostäder. Vår prioritering ligger alltid på oss själva medan naturen kommer i andra hand. Giftutsläppen är stora, såväl som våra plaster bidrar till massdöd av havsdjuren. Ny forskning visar att plasten sönderdelas till nanostorlek, vilket tränger in i celler på växter, djur och människor, vilket kan orsaka genetiska störningar, cancer och missbildningar. Djuren blir allt mer hotade, medan vi ständigt ökar i antal, maten räcker redan inte till.

Jorden är hotad och allt som vi lever på av växter, men de är många gånger känsliga för värme. En global värme som vi människor är orsaken till, som även skadar djur och oss själva. Detta medför att det kommer att bli mycket svårare att odla våra viktiga grödor, som inte kommer att räcka, varken för vilda djur eller för mänskligheten. Redan nu ser vi en ökning av stormar, översvämningar och hagelskurar som blir allt mer vanligt i framtiden, detta påverkar även det våra skördar negativt.

Istället för att minska på våra skador, så förstärks vår inverkan hela tiden, år efter år.

Om vi förlorar allt, vad har vi då kvar av vår framtid och vårt hopp?

 

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans/Klimathotet

klimathoten@gmail.com

 

Ökning av Koldioxid

Stora utsläpp av koldioxid!

Idag släpper vi redan ut enorma mängder koldioxid. Världens totala koldioxidutsläpp ligger per år på 42 000 000 000 ton (42 miljarder ton). Eftersom en stor mängd nya kolkraftverk är planerade världen runt väntas denna siffra öka kraftigt, att världshaven slukar en stor del av koldioxiden väntas minska i framtiden, vilket innebär att koldioxiden överlag ökar. Markförhållanden ändras på grund av ökad värme, vilket medför att metan läcker ut i atmosfären, detta är ett ännu större hot än koldioxid, denna ökning är ständigt pågående.

Försurningen av världshaven ökar tack vare en större obalans av upptaget av koldioxid och dess inverkan, en annan följd är även att haven hela tiden blir varmare. Detta både dödar och hämmar tillväxten av microorganismer som plankton, följden blir att näringen för mindre fisk försvinner och kan medföra att näringskedjan för större fisk upphör. Detta är mycket allvarligt på grund av att fisken är basföda för många länder. Att vi är påväg att kraftigt minska våra tillgångar av olika föda, har vi helt enkelt inte råd med.

Rekordhög nivå av koldioxid i atmosfären. TT Nyheter 31 Oktober 2020

I skuggan av coronapandemin fortsätter halten av växthusgasen koldioxid att stiga i atmosfären, trots nedstängningar och minskad efterfrågan på fossila bränslen.
Den 1 maj rapporterade Mauna Loa-observatoriet på Hawaii det högsta dygnsmedelvärdet någonsin i mänsklighetens historia: 418,03 ppm.

Under de senaste 800 000 åren fram till industrialiseringen har koldioxidhalten legat på cirka 280 ppm.

Den minskade användningen av fossila bränslen på grund av pandemin, som Internationella energiorganisationen IEA nyligen rapporterade om, är än så länge för liten för att ge något utslag i mätningarna.

Örjan Gustafsson är professor vid institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet och han förklarar att den uteblivna effekten hänger samman med att koldioxid finns kvar i atmosfären i hundratals år efter att den släppts ut, den så kallade uppehållstiden.

– Vi släpper fortfarande ut koldioxid från fossil förbränning och cementproduktion, något lägre än om det inte hade varit covid-19, men i och med att uppehållstiden är så lång så ökar halterna även nu, säger han.

Tillsynes ren luft
På sociala medier har bilder spridits som visar ett före och efter coronapandemin från bland annat Indien och Kina. Skillnaden i hur ren luften ser ut att vara är markant, men hänger inte ihop med koldioxidhalterna.

– Koldioxid är en genomskinlig gas medan det man ser på bilderna med luftföroreningar främst är partiklar. Det har att göra med skillnaderna i uppehållstiderna i atmosfären för de här olika komponenterna, säger Örjan Gustafsson.

Sotpartiklar eller partiklar från kolförbränning stannar kvar i luften i en vecka. Sedan sjunker de undan eller tvättas bort ur atmosfären med regn. Det har en direkt effekt på luften som omger oss och är förklaringen till den plötsligt klara luften i delar av världen där smogen annars är tät.

Avkylande effekt
Bildbevisen på den renare luften har av många bemötts som något att glädjas åt mitt i all elände. Men Örjan Gustafsson förklarar att föroreningarna som vi släpper ut i form av partiklar som gör luften oren har en avkylande effekt på klimatet.

– När luften är renare innebär det att vi får mer klimatuppvärmning. Nu får vi uppleva det som vi har förtjänat genom koldioxidutsläppen, säger han.

Att snabbt böja kurvorna för klimatuppvärmningen är, med eller utan pandemi, väldigt viktigt för den globala folkhälsan. Men det behöver enligt Örjan Gustafsson ske på ett annat, mer hållbart sätt. Men något positivt som coronapandemin visar är att det globala samfundet samstämmigt kan agera mot stora, gemensamma hot.

– I det finns hopp. Luftföroreningar tar sju miljoner liv varje år. Vad kan vi göra för gemensamt för det? Det är en intressant tankeställare, säger Örjan Gustafsson.

Hakremspingviner starkt hotade i spåren av allt fler klimathot

Allt färre hakremspingviner i Antarktis. TT-Reuters 2020 02 11

Antalet hakremspingviner har på vissa ställen i Antarktis minskat med hela 77 procent sedan 1970-talet, då arten senast undersöktes, uppger forskare. Klimatförändringar tros vara orsaken till minskningen. En nyss avslutad expedition, arrangerad av de amerikanska universiteten Stony Brook och Northeastern, har studerat hakremspingvinerna i Antarktis.

Minskningen som vi har sett är definitivt dramatisk, säger biologen Steve Forrest, som medverkade på expeditionen. Hakremspingvinen finns i södra Stilla havet och i Antarktis och lever av krill. Någonting händer med de grundläggande byggstenarna i näringskedjan här. Vi ser mindre överskott av mat vilket gör dessa bestånd mindre och mindre över tid och frågan är – kommer detta att fortsätta?, säger Steve Forrest.

Även om flera faktorer kan spela roll, pekar bevisen vi har mot att klimatförändringar ligger bakom de förändringar som vi ser, säger Heather Lynch från Stony Brook University.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya larm: Antarktis shelfis vittrar sönder. TT. Publicerad 2020-08-27
Antarktis istäcken "stöttas upp" av shelfisen vid kontinentens kuster. Nu visar det sig att shelfisen kan vara mer bräcklig än vad som tidigare antagits. Arkivbild.

Shelfisen runt Sydpolen kan liknas vid en fördämning som håller tillbaka inlandsisarna. Nya rön visar hur smältvatten underminerar shelfisen, vilket ökar oron för framtida havshöjning. Runt Antarktis kust finns shelfis, som är glaciäris som har pressats ut i havet och flyter på havsvattnet.

Enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Nature är ungefär 60 procent av shelfisytan sårbar för en process som kallas vattenspräckning. Det innebär att smältvatten sipprar in i shelfisens sprickor, som kan vara hundratals meter djupa, med kollapsande is som följd.

– Det här smältvattnet är tyngre än isen och kan tränga genom hela islagret, precis som en kniv, säger klimatforskaren Ching-Yao Lai vid Columbia University i New York.

Forskarna använde artificiell intelligens (AI) för att analysera satellitbilder och upptäckte på så sätt att isspräckning förekom på 50 shelfisar runt kontinenten. Det motsvarar omkring 75 procent av Antarktis kustlinje. Upptäckten av den utbredda sårbarheten i shelfisen, som "stöttar upp" glaciärerna, överraskade forskarna.

– Tidigare trodde vi att det skulle finnas platser sårbara för vattenspräckning, men att de inte skulle spela någon roll för istäcket, säger Ching-Yao Lai.

Nu är farhågan att förlorad shelfis kommer att ge Antarktis väldiga isar – till ytan lika stora som USA och Mexiko ihop – en mer direkt väg ut i havet. Det kan skynda på isförlusterna och därmed bidra till att höja havsnivån. Fast det är oklart hur lång tid en sådan process tar. Vädret i Antarktis är högst varierande och vetenskapen har svårt att fastslå hur stor roll klimatförändringarna orsakade av människan spelar i det här sammanhanget.

Nya värmerekordet på Antarktis: 18,3 grader. Expressen 2020 02 07

En mätstation visar nu 18,3 grader på Antarktis. Det är den varmaste temperaturen någonsin i området, och slår det tidigare rekordet från 2015 med 0,8 grader.

– Det är ett tecken på att uppvärmningen där sker mycket snabbare än det globala snittet, säger klimatforskaren James Renwick till The Guardian. Det var i fredags som Argentinas meteorologiska myndighet twittrade ut rekordet. Stationens mätningar sträcker sig tillbaka till 1961, och 18,3 grader Celsius är det varmaste någonsin, skriver The Guardian.

Det tidigare rekordet inträffade i mars 2015, då mätaren visade 17,5 grader på stationen i Esperanza, beläget på kontinentens norra halvö. James Renwick, klimatforskare vid Victoria university i australiska Wellington, har varit delaktig i att verifiera de tidigare värmerekorden på Antarktis.

– Självklart måste det nya rekordet kollas upp, men i väntan på besked kan man utgå från att rekordet är ett helt riktigt och att mätstationen är välskött, säger han till tidningen.

– Mätningen är imponerande eftersom det bara är fem år sedan det förra rekordet, och det nya är nästan en grad högre. Det är ett tecken på att uppvärmningen där sker mycket snabbare än det globala snittet. – Att sätta ett nytt rekord så snabbt är överraskande, men vem vet hur länge det kommer att bestå? Förmodligen inte länge alls.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskare: Kan vara för sent för Grönlandsisen redan. Aftonbladet 2020 08 16

Grönlandsisen har nått punkten där det inte finns någon återvändo: Isen växer inte längre, den bara smälter. Nu kommer isen bara växa vart hundrade år. Det spelar ingen roll hur snabbt världen försöker stoppa växthuseffekten.

Om all is på Grönland skulle smälta stiger havsnivåerna cirka sex meter, då hamnar många kuststäder jorden runt under vatten. Det säger forskare vid Ohio State-universitet som studerat 234 glaciärer i Arktis under 34 år, fram till 2018. De upptäckte att de årliga snöfallen inte längre räckte till för att bygga på glaciärerna som smälter under somrarna. Bara det orsakar havsnivåhöjningar på cirka en millimeter varje år.

Glaciärologen Ian Howat säger:

Grönland kommer att bli kanariefågeln i kolgruvanoch kanariefågeln är redan så gott som död just nu.” Kanariefåglar är känsligare för kolmonoxid än människor. Därför tjänade de väl som varningsklockor nere i gruvorna – om en kanariefågel dog, visste gruvarbetarna att det var bråttom upp till den friska luften på ytan. När det gäller koldioxid, CO2 – alltså en kolatom förenad med två syreatomer i stället för kolmonoxidens en syreatom – kan man säga att Arktis är hela planetens kanariefågel"

Arktis har värmts upp minst dubbelt så snabbt som resten av världen under 30 år, polarisen har mätts upp till den lägsta nivå under juli månad på 40 år, skriver Sky News. Enligt en studie från Climate Central, som publicerades i tidskriften Nature förra året, kommer 300 miljoner människor att drabbas av översvämningar om 30 år på grund av de stigande havsnivåerna.

Men även Sveriges kuster drabbas av svåra översvämningar. I Kristianstad, där delar av staden ligger två meter under havnivå redan i dag finns ett bevakningssystem som kontrollerar vattenflödena och man har byggt vallar. Detta efter svåra översvämningar 2002, då vattnet i Tivoliparken mätte 2,15 meter över havsnivå. Uppvärmningen här sker mer än dubbelt så snabbt som i resten av världen. Så när märkliga saker sker i Arktis skickar det signalen att hela planetens klimat är ur balans.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 biljoner ton is smält sen 1994: ”Häpnadsväckande” Publicerad 23 augusti av Omni, av Linnea Järkstrid
28 biljoner ton is har försvunnit från jordens yta sedan 1994, visar en ny studie av brittiska forskare som har analyserat satellitbilder av hela jordens yta. Det skriver The Guardian. Forskarna beskriver resultatet som ”häpnadsväckande” och varnar för att havsnivån kan stiga en meter innan slutet av det här århundradet.

– För att sätta det i ett sammanhang innebär varje centimeter som havsnivån stiger att miljoner personer tvingas flytta, säger professor Andy Shepard, chef för Leeds universitetets avdelning för observation av polcirkeln.

Att isen smälter gör också planeten mörkare vilket minskar dess förmåga att reflektera solstrålning tillbaka till rymden. Det gör att jorden absorberar mer och mer värme, vilket leder till ytterligare uppvärmning.

Klimatet och dess Säkerhetshot, uppfattningar globalt.

Klimatet största säkerhetshotet, TT Nyheter, 2020 02 11 och FUF 2019

Klimathotet måste hanteras som ett säkerhetshot. FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor. Publicerad: 15 november, 2019 

Klimatförändringar är ett av våra absolut största hot mot fred och säkerhet. När fler människor ska samsas om färre resurser skapas en grogrund för konflikter. Nu måste vi göra allt vi kan för att hejda klimatkrisen – och samtidigt rusta för räddningsarbete och flyktingmottagande, skriver Gröna studenter.

Vi befinner oss i ett nödläge för klimatet. Extremväder, förändrade förutsättningar för livsmedelsproducenter och höjda havsnivåers påverkan på kustnära samhällen är problem som redan syns i delar av världen. För att förstå framtidens globala säkerhetspolitiska villkor behöver beslutsfattare ta hänsyn till klimatförändringarnas påverkan. Kulturella konflikter, strider om resurser och klimatflyktingar är bara några av de förutsägbara konsekvenser som behöver tas i beaktande. Gröna Studenter vill därför se ett fokus på klimatrelaterade säkerhetsproblem i arbetet för global fred.

Med en befolkning som växer behöver fler någonstans att bo. Samtidigt gör den globala uppvärmningen att fler och fler platser blir obeboeliga. Extremväder blir vanligare när klimatet blir varmare. Där det regnar mycket kommer det att regna mer och där det är torrt kommer det att bli torrare. När havsnivån stiger kan hela kustsamhällen hamna under ytan och där det blir för varmt hindrar antingen torka eller bränder förutsättningarna för en stabil livsmedelsproduktion. Det här gör även att resurser blir mer svåråtkomliga samtidigt som de ska räcka till fler. Hur ska fred och säkerhet kunna främjas när fler ska samsas om färre resurser på en mindre yta?

Vatten- och matförsörjning hotas, på en region där klimatförändringarnas effekter drabbar stora befolkninga Sydasien är ett bra exempel hur hårt dess inverkan blev och skapar allvarliga humanitära och säkerhetspolitiska problem. Områden som Västbengalen i Indien står inför dubbla problem, då man utöver att riskera att förlora mycket mark till höjda havsnivåer också har en stor del av sin ekonomi och energiförsörjning bunden till kol. I Myanmar riskerar en annars relativt god vattenförsörjning att grundvattnet blandas med salt från höjningarna i havsnivån. Sett till hela Sydasien bedömer Asian Development Bank att antalet undernärda barn kan öka till sju miljoner år 2050 på grund av minskad kapacitet till matproduktion i regionen.

Det här behöver världssamfundet en beredskap för. Gröna Studenter vill därför att Sverige och EU ska bidra med räddningsarbete vid naturkatastrofer, hjälpa till i uppbyggandet av krisberedskap i de länder som kommer att drabbas värst och stå redo när klimatflyktingar behöver ett nytt hem. Det kan handla om civil hjälp som sjukvård och räddningstjänst vid extremväder, grön infrastruktur för att avlasta dagvattensystem och minska risken för översvämningar, samt brandskydd och byggandet av matförråd.

Våra samhällen behöver också vara redo för att ta emot fler människor. När andra delar av världen blir obeboeliga som en konsekvens av klimatförändringar så är det hit de kommer att fly, inte minst för tillgången till rent vatten. Att rusta Sverige och EU:s länder för ett humant och värdigt flyktingmottagande nu är nödvändigt för framtiden.

Viktigast att hindra klimatförändringarna. Viktigast av allt är såklart att förebygga så mycket av detta som möjligt. Sverige måste i EU, FN och biståndet göra så mycket som möjligt för att hindra klimatförändringarna och dämpa dess effekter så långt det går. Om klimatkrisen inte hejdas nu så kommer den globala säkerheten att äventyras rejält. En radikal omställning till klimatsmarta samhällen världen över är absolut nödvändig för att ta sig an klimatkrisen på ett seriöst sätt, och omställningen måste ske nu – klimatet kan inte vänta. Kapaciteten att försvara sig mot klimatrelaterade problem kan vara det viktigaste försvaret för att arbeta för global fred. När vi blir fler människor som ska samsas om färre resurser och mindre ytor så skapas en grogrund för konflikter och strider. Om vi inte gör allt vi kan för att både förebygga och förbereda oss på det så är vi ute på väldigt tunn och hal is. Is som den globala uppvärmningen snart smälter bort.

Dela det här:FacebookTwitterEmail
Av: Aleese Rydlund, Katarina Folkeson och Kristofer Åberg

Aleese Rydlund och Katarina Folkeson är språkrör och Kristofer Åberg är utrikes- och säkerhetspolitisk talesperson för Gröna Studenter, Miljöpartiets studentförbund. Aleese och Katarina är även medlemmar i FUF:s nätverk för Global Hållbar Fred och Säkerhet.

Klimatförändringar ses globalt som det största säkerhetshotet, följt av terrorism och cyberattacker, enligt en undersökning utförd av den amerikanska oberoende tankesmedjan Pew Research Center.

Samtidigt är ett växande antal länder oroliga för USA:s makt och inlyftande. Människor världen över är i stort sett överens om att klimatförändringar utgör en stor risk för framtiden. Undersökningen från Pew Research Center genomfördes i 26 länder och i tretton av dessa listar invånare klimatförändringar som det största globala hotet. Oron över klimatförändringar har ökat starkt sedan 2013, med tvåsiffriga procentuella ökningar i länder som USA, Mexiko, Frankrike, Storbritannien, Sydafrika och Kenya.

Men global uppvärmning är bara en av många problem. Terrorism, särskilt från IS, och cyberattacker ses också av många som stora säkerhetshot.

I åtta av de undersökta länderna, inklusive Ryssland, Frankrike, Indonesien och Nigeria, ses IS som det största hotet. I fyra länder, däribland Japan och USA, ser människor cyberattacker från andra länder som deras största internationella angelägenhet. Även Nordkoreas kärnvapenprogram bekymrar. I ett land, Polen, uppges rysk makt och inflytande som det största hotet. Den största förskjutningen i åsikter handlar om oron för USA:s makt – en median på 45 procent tycker att USA:s makt och inflytande utgör ett hot. 2013, när Barack Obama var president, var den siffran 25 procent.

I undersökningen har 27 612 personer i 26 länder tillfrågats mellan maj och augusti 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orkanen Iota sveper fram över Centralamerika i orkanen Etas fotspår. Svenska Yle, 2020 11 17
Orkansäsongen på Atlanten slutar den sista november. Iota är den kraftigaste orkanen som någonsin registrerats så här sent under säsongen. Malin LindholmMALIN 
Den tropiska orkanen Iota sveper som bäst över norra Nicaragua med hårda vindar och kraftiga störtregn.

Under tisdag morgon finsk tid tog orkanen iland på Centralamerikas östkust, bara omkring 24 kilometer från var orkanen Eta landsteg för knappt två veckor sedan.

Iota rör sig västerut i riktning mot allt fler områden som redan är stormslitna och översvämmade efter Eta. Orkanen sjönk till en fyra när den nådde land. Iota träffade Nicaraguas kust med vindstyrkor på upp till 43 meter per sekund och klassades då som en fyra på den femgradiga orkanskalan.

Bara en stund tidigare hade orkanen nått vindstyrkor på upp till 72 meter per sekund och klassades som en femma. Innan Iota nådde Nicaragua svepte den över de colombianska öarna San Andres och Providencia. På Providencia slogs största delen av öns infrastruktur ut.

Colombias president Ivan Duque säger att det här är första gången en så här kraftig orkan drar över de colombianska öarna. - Det här är första gången i historien vi drabbats av en kategori fem-orkan.

Geografiskt är öarna närmare Centralamerika än Colombia.
Colombias president Ivan Duque kontrollerar hjälp som ska skeppas till orkandrabbade områden. Duque kontrollerar proviant som ska skickas till orkandrabbade områden.
Tusentals invånare har evakuerats
Inocencia Smith är en av de tiotusentals invånare som evakuerats undan orkanen Iota i Nicaragua. Hon kommer från kuststaden Bilwi i Puerto Cabezas, där marken redan är full av vatten från de senaste dagarnas störtregn.

Iota drog in över land väldigt nära staden. Smith är ledsen över alla skördar som kommer att gå förlorade i regionen på grund av orkanen. - Det kommer inte att finnas mycket kvar att äta efter det.

Jordskred och översvämningar hotar också invånare i både Nicaragua och Honduras.

Honduras president vädjar till rikare länder att ta ansvar
Honduras president Juan Orlando Hernandez vädjar till mer bemedlade länder att finansiellt stöda de områden som drabbas av orkanen.Han säger att det i praktiken är regioner som Centralamerika och Honduras som får lida av konsekvenserna för klimatförändringen, som andra länder bidrar till med sina industrier och olika verksamheter.

Hernandez säger att en del länder erbjuder ett visst stöd men det är allt för svårt att komma åt det.

- De har pengar tillgängliga via de gröna fonderna, men det är extremt svårt att komma åt fonderna. Invånare som evakuerar undan orkanen Iota i den redan översvämmade kommunen El Progreso i Honduras. Invånare i kommunen El Progreso i Honduras som flyr ett par dagar innan Iota beräknas nå landet. Landet har inte hunnit återhämta sig från den förra orkanen Eta. Bild: AFP / Lehtikuva
Stormen drar vidare till El Salvador och Guatemala
Årets orkansäsong på Atlanten är ovanligt aggressiv.

Iota är den trettonde tropiska orkanen ochden trettionde namngivna stormen i år. Iota är också den kraftigaste orkanen på Atlanten det här året och den andra kategori fem-orkanen, som någonsin registrerats så sent som i november. Den förra registrerades år 1932.

Orkanen Iota har snabbt avtagit i styrka sedan den nådde land, men vattenmassorna den för med sig väntas bli katastrofala. Under natten till onsdag väntas Iota nå Honduras och svepa sedan vidare i riktning mot El Salvador och Guatemala.

Källor: CNN, AP, AFP

Metanutsläppen Ökar

Oförklarlig ökning av metanhalten hotar klimatmål. Nyheterna TT, Uppdaterat 2019 12 13

Kampen mot den globala uppvärmningen kan bli ännu svårare på grund av en ökad koncentration av metangas i luften.

Metankoncentrationen har ökat kraftigt de senaste tio åren, visar en sammanfattning av resultat från 81 forskare.

”Det finns ett akut behov av ökad uppmärksamhet för att värdera och minska metanutsläppen”, skriver forskarna i en artikel i Environmental Research Letters.

Halten stiger allt snabbare
Metankoncentrationen steg långsamt från 2000 till 2006, sedan steg den tio gånger snabbare de tio följande åren, enligt studien som har publicerats i tidskriften Earth System Science Data. Den kraftigaste ökningen – som inte helt har gått att vetenskapligt förklara – var under 2014 och 2015.

”Att hålla den globala uppvärmningen under två grader Celsius är redan ett utmanande mål”, skriver de, och syftar på Parisavtalet.

”Ett sådant mål kommer att bli ännu svårare om minskningar av metanutsläppen inte åtgärdas kraftfullt och snabbt.”

Vet inte varför
Hittills har försöken att hindra jorden från överhettning handlat mest om koldioxidutsläpp, som står för minst 70 procent av uppvärmningen. Men medan koldioxidutsläppen ökar mindre än tidigare, fortsätter metanet att öka kraftigt.

Forskare är överens om att metanutsläppen ökar kraftigt, men är ännu inte säkra på varför.
Forskarna konstaterar att en stor del av metangasen har producerats av mikroskopiska bakterier i Sudd, en träskmark som täcker ungefär 55 000 kvadratkilometer av Sydsudan. Ökade vattennivåer har gett en mer gynnsam miljö för bakterierna. Det skriver universitetet på sin hemsida. Nivåerna av atmosfäriskt metan har oförklarligt pekat uppåt. Nu avslöjar satellitdata att bakterier i ett träsk i Sydsudan ligger bakom en tredjedel av de ökade utsläppen. Givetvis har även Afrika metanutsläpp från fossila bränslen och boskap, men den nya upptäckten innebär att forskarna kan göra mer korrekta modeller för kontinenten. Forskarna har publicerat sin studie i tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics.

Minskande snötäcke ökar utsläppen av metan från frusna sjöar
PUBLICERAD: 23 JANUARI 2019, SLU

Nya, oförutsedda effekter av klimatförändringarna uppdagas ständigt. En ny studie från SLU och Uppsala universitet visar att ett minskat snötäcke på frusna sjöar kan hämma de bakterier som bryter ned metan i vattnet, och därigenom öka nettoproduktionen av denna kraftfulla växthusgas.

I klimatdebatten sätts ofta stor tilltro till skogarnas kapacitet som kolsänkor i det norra barrskogsbältet. En viktig och ibland förbisedd faktor i detta hänseende är den roll skogarnas många insjöar spelar. En stor del av skogarnas kolcirkulation passerar genom dessa sjöar, och ansenliga mängder kol avges som koldioxid till atmosfären. Detsamma gäller andra växthusgaser. Sjöarna producerar exempelvis också metan – stundtals i mycket rikliga mängder, vilket har uppmärksammats i media i vinter.

Mycket av denna metan når dock inte atmosfären, eftersom den förbrukas av så kallade metanotrofiska ("metan-ätande") bakterier i vattnet. Sjöns mikrobiella liv har alltså en stor betydelse för dess nettoproduktion av växthusgaser.

Betydelsen av solljus
På våra nordliga breddgrader har vintern en avgörande inverkan på denna process. Dels förhindrar istäcket effektivt själva avdunstningen till atmosfären, och dels påverkar snötäcket såväl temperaturen som ljuset i vattnet. Detta är i sin tur avgörande för vattnets fotosyntetiska processer, vilka uteslutande drivs av alger, och därigenom för syreberoende mikroorganismer.

De pågående klimatförändringarna kommer att påverka detta förhållande i nordliga insjöar. Dels har det tidigare rapporterats att högre vattentemperaturer orsakar högre metangasproduktion . Dessutom kommer snötäcket troligtvis att smälta tidigare, vilket kommer att göra att frusna sjöar under längre tid utsätts för direkt solljus.

En ny studie visar att frusna sjöar utan snö har färre metanotrofiska bakterier och följaktligen också konsumerar mindre metan, vilket istället kan frigöras till atmosfären när isen smälter. Studien har utförts av forskare från Uppsala universitet och institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU.

Oväntat resultat
Sari Peura vid SLU har varit projektets ledare.

– Vi studerade vattnet i en frusen, snötäckt sjö i norra Jämtland under en veckas tid. Sedan avlägsnade vi snön och gjorde samma experiment i ytterligare en vecka, säger Sari. Vår hypotes var att det ökade ljusinsläppet skulle ge mer aktiva alger och därför mer syrerikt vatten, vilket i sin tur borde stimulera mikrobsamhället och ge en ökad nedbrytning av metan, jämfört med i snötäckta sjöar.

Men det visade sig alltså att hypotesen inte stämde; visserligen ökade mängden klorofyll i proportion till hur mycket ljusinsläppet ökade, men det ledde inte till en ökad metanotrofisk aktivitet. Tvärtom ökade mängden metan i vattnet, och mängden metanotrofiska bakterier minskade.

– Vi vet inte exakt vad detta beror på ännu, säger Sari. Vi antog att hela mikrobsamhället skulle gynnas av syretillgången, men så blev det inte. Vår nya hypotes är att algerna som aktiverats av ljusinsläppet även producerar och utsöndrar vissa ämnen som gynnar andra bakterier än metanotroferna. Detta stöds också av att vi kunde se en ökning av sådana bakterier.

Fortsättning planeras. Tanken är att dessa bakterier konkurrerar ut de långsamt växande metanotroferna, vilket minskar nedbrytningen av metan. En annan förklaring skulle kunna vara att den ökade algaktiviteten orsakat fosfatbrist i vattnet, vilket tidigare rapporterats som en begränsning för metanotrofer.

– Det är dock viktigt att inse begränsningarna i just denna studie, avslutar Sari. Försöket pågick bara över två veckor. Det visar tydligt att en minskning av snötäcket på frusna sjöar kan öka metankoncentrationen i sjön, vilket i sin tur kan leda till en ökad metanavgång till atmosfären när isen smälter och därmed bidra till växthuseffekten. För att studera detta förlopp över en längre tid krävs dock en ny studie. Vi avser nu söka anslag för en sådan fortsättning.

Underskattad mekanism ökar utsläppen när permafrosten tinar. Ny Teknik, 2020 07 24
Utsläppen av växthusgaser från den tinande permafrosten har underskattats dramatiskt, enligt en ny studie. Orsaken är ett kraftfullt samspel mellan nya växtrötter och markens mikroorganismer. När permafrosten på norra halvklotet tinar på grund av den globala uppvärmningen börjar mikroorganismer omvandla markens organiska material till växthusgaserna metan och koldioxid.

Grova uppskattningar pekar på att mängden kol som finns bunden i permafrosten motsvarar den mängd som just nu finns sammanlagt i jordens atmosfär och i all växtlighet. Så den här processen kan få enorma konsekvenser, varnar klimatforskarna. Nu visar en ny studie i tidskriften Nature Geoscience att en till synes oansenlig mekanism leder till att de här utsläppen sannolikt blir betydligt mer omfattande än vad forskarna hittills har räknat med i sina klimatmodeller.

Rötterna för ned socker till mikroorganismer i permafrosten
– Vi ser att rötterna från de växter som börjar växa på den tinande tundran stimulerar mikroorganismerna, så att nedbrytningen går mycket snabbare än vad man tidigare har trott, säger Birgit Wild, biträdande lektor vid institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet och en av forskarna i den internationella grupp som ligger bakom studien. Rötterna för ned socker till mikroorganismerna, vilket ger dem extra kraft när de bryter ned det tinande organiska materialet. Trots att det här sker i mikroskopiskt format på bara någon millimeters avstånd från rötterna, får det enorma globala konsekvenser på grund av den omfattande skalan, förklarar Birgit Wild.

– Vi ser att effekten är mycket kraftig. Enligt våra beräkningar blir det ett tillskott på närmare 40 miljarder ton kol i atmosfären fram till år 2100. Det kan jämföras med den mängd växthusgaser vi högst kan släppa ut om vi ska lyckas klara 1,5-gradersmålet, som motsvarar ungefär 200 miljarder ton.

Viktig lärdom – ta hänsyn till småskaliga processer. Eftersom det här är ett tillskott av växthusgaser som hittills inte har ingått i klimatmodellerna innebär det enligt Birgit Wild att utsläppen från industrier, transporter och så vidare måste minskas i motsvarande grad, eller ännu mer, om den globala uppvärmningen ska kunna hejdas vid högst två grader över förindustriell nivå. – En viktig lärdom är att vi måste bli bättre på att ta hänsyn till den här typen av småskaliga processer för att förstå vad som sker på global skala, säger Birgit Wild.

TT: Finns det ingenting vi kan göra för att hindra de här mikroorganismerna?

– Nej, inte utan att slå ut hela miljön. Det är en naturlig process. Det enda vi kan göra är att bromsa den globala uppvärmningen genom att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det här är ju en sådan typ av feedback loop som blir kraftigare ju varmare det blir, och som kan bli omöjlig att stoppa om det går för långt, säger Birgit Wild.

JÖRN SPOLANDER/TT

Tinande permafrost – en tickande bomb. Aftonbladet 2020 08 26.
Industri och gruvnäring.
Många föreställer sig kanske Arktis och dess närområden som en i stort sett obebodd plats. Men där finns gott om samhällen, vägar, järnvägar, industrier, gruvnäring och pipelines som transporterar olja och naturgas, påpekar Sannel. 21 000 ton diesel spelar huvudrollen i den värsta arktiska utsläppskatastrofen hittills.

Ryska myndigheter kopplar läckan i den sibiriska gruvorten Norilsk i maj till tinande permafrost. Fler liknande katastrofer är att vänta i framtiden, enligt experter. Redan tidigare kunde Norilsk göra anspråk på det föga smickrande epitetet Rysslands smutsigaste stad.

Det massiva dieselutsläppet i den sibiriska nickelindustriorten i slutet av maj gjorde inte saken bättre. Olyckan har också kastat ljus på ett problem som väntas bli allt större i takt med den globala uppvärmningen: tinande permafrost, som enligt myndigheterna troligen är orsaken till att marken under bränsletanken gav vika.

70 procent i riskzon
Globalt befinner sig omkring 70 procent av infrastrukturen i områden med permafrost i riskzonen när de övre marklagren tinar, enligt en studie publicerad i Nature Communications.

– När permafrosten blir varmare och isen i marken smälter så förlorar man volymen som isen har. Då blir det håligheter och marken kollapsar, förklarar Britta Sannel, naturgeograf och permafrostforskare på Stockholms universitet.

TT: Är du förvånad över att något sådant här kunde hända?

– Nej, inte alls, faktiskt. Det är precis det man kan förvänta sig och det kommer att ske i ännu större utsträckning i framtiden, när upptiningen går snabbare än i dag. Det ligger inte jättelångt fram i tiden, säger hon.
– Upptiningen kommer att påverka all infrastruktur i områden med permafrost, säger hon.

En omfattande räddningsinsats har satts in för att hindra den läckta oljan i Norilsk från att nå Karahavet, en del av Norra ishavet, där ekosystemen precis som i övriga Arktis är väldigt känsliga för störningar. Rysslands president Vladimir Putin har också krävt lagändringar för att förhindra liknande utsläpp i framtiden.

"Förstår inte hotet"
Trots de stora riskerna är den tinande permafrosten en perifer fråga för de flesta ryssar, enligt Ivan Blokov, programchef för forskning och utredning på ryska Greenpeace.

– Bland allmänheten är det en ganska begränsad diskussion, även om den har tilltagit något, särskilt i sociala medier. Men generellt tror jag inte att folk förstår hotet, trots en ökad medvetenhet om klimatförändringar, säger han på telefon från Moskva.

– Mer än halva Ryssland är täckt av permafrost, men bara en liten del av befolkningen bor i de här områdena.

Blokov oroar sig också för vad utsläppet kan ställa till med i vattendragen runt Norilsk, som redan sedan tidigare är förorenade på grund av nickelindustrin. Hösten 2016 färgades den närbelägna Daldykanfloden blodröd sedan en filtreringsanläggning tillhörande Nornickel – världens största nickelproducent – svämmat över efter kraftiga skyfall.

– Dieseln kommer högst sannolikt att ta död på stora delar av flodernas ekosystem och om den tar sig längre norrut kanske till och med påverka isbjörnar, som är väldigt känsliga, säger han.

Geotekniska lösningar. Utsatt infrastruktur kan skyddas från upptiningens effekter med olika geotekniska lösningar, till exempel att låta pipelines och byggnader vila på särskilda konstruktioner som står emot sättningar i marken. Men prislappen är hög.

– Det rör sig om åtgärder som kostar oerhörda summor pengar. Dessutom är det alltid lättare när man bygger nytt än att gå in och försöka göra om de här konstruktionerna i efterhand, säger Britta Sannel

TT: Finns det några riktade åtgärder för att komma åt själva grundproblemet?

– Tyvärr inte, utan det handlar om att begränsa uppvärmningen globalt så mycket vi kan och försöka leva upp till målsättningen om max 1,5 eller åtminstone 2 graders temperaturökning. Och den halva graden gör väldigt stor skillnad uppe i Arktis, där uppvärmningen prognosticeras att bli dubbelt så stor som det globala medelvärdet, säger hon.

FAKTA
Fakta: Permafrost
Permafrost, ständig tjäle, är mark som är frusen minst två år i följd, ofta betydligt längre än så. Permafrost förekommer i arktiska och nordliga alpina områden, samt i viss utsträckning under grundhavet i Arktis och under bottenfrusna glaciärer. I den kalla och snöfattiga tundran i Sibirien och norra Nordamerika kan permafrostens djup uppgå till flera hundra meter. På djupet motverkas den av jordens värmeflöde. Anläggningsarbeten inom områden med permafrost är förknippade med stora skaderisker och särskilda tekniker måste användas vid väg- och husbyggen för att undvika skador till följd av sättningar i marken.
Källa: Nationalencyklopedin

Hur blir vår framtid?

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.