Ytterligare figurer till Fantasy and Fact

Knallen Borås, sittande figur, efter mycket efterforskning på Knallar och Gårdfarihandlare, både när det gäller bildmaterial, målningar mm. Så framstod det att de flesta bar skägg. Kläderna var lite olika beroende på årstid. Så detta blir min framställning av den berömda Knallen.

Lite fakta:
Gårdfarihandlare var i Sverige kringresande försäljare. De mest kända var knallarna från Sjuhäradsbygden. Kring mitten av 1800-talet fanns det 5.000-7.000 gårdfarihandlare i Sverige. Nasare är en äldre benämning för gårdfarihandlare som sedan även kom att användas nedsättande om dörrförsäljare.

Ara Papegoja

Vacker figur av en Ara Papegoja. Blågul ara (Ara ararauna) är en papegoja i släktet aror. Blågul ara förekommer i områden i Sydamerika med tropiskt klimat, från södra Panama till Bolivia. Blågul ara är intelligenta och tåliga, men framför allt krävande. Genom sin storlek, kraftiga skrik och stora gnagbehov är de inte lämpade som sällskapsdjur i möblerade bostäder utan kräver en stor voljär av metall. Buren måste ha tjocka naturgrenar och vara vind- och regnskyddad.

Highlands Cattle

Figur av Highland Cattle, dessa är kända för att de liknar uroxen. Highland cattle är en härdig nötkreaturras som har sitt ursprung i Skottlands högländer. Det engelska rasnamnet "highland cattle" betyder "höglandsboskap" och rasen kallas på svenska även för skotsk höglandsboskap. Rasen räknas till de lätta köttraserna och hålls ofta som betesdjur på naturbetesmarker. De är bra betesdjur på fuktiga marker och har ett trevligt temperament. Bland rasens främsta kännetecken är dess långa päls och tjurarnas långa horn (kor har också horn men kortare än tjurarna). Djuren är ofta rödbruna till guldbruna i färgen, men det förekommer även djur med ljus eller svart päls. Pälsen består av två skikt, ett yttre med lång päls som står emot väta bra och ett tätt undre skikt som håller djuret varmt.

Love Birds

Figurgrupp av Love Birds, En kärleksfågel är en av nio arter. De är en social och tillgiven liten papegoja. Åtta arter lever på den afrikanska kontinenten. Dvärgpapegojor är 13-17 cm stora och väger 40-60 gram. De har en karakteristisk liten men kraftig kroppsbyggnad och en kort stjärt. Detta placerar dem bland de minsta papegojorna i världen även om näbben är relativt stor med tanke på kroppens storlek. De flesta dvärgpapegojor är huvudsakligen gröna med röda eller andra färger, medan tama exemplar genom mutationer har fått många olika färger och mönster.

Krokodil figur. Saltvattenkrokodilen, eller deltakrokodilen som den också kallas, är den största arten. De största intygade måtten för arten är 6,3 meter längd och något över ett ton i vikt. Nilkrokodilen är den näst största och kan bli upp till 5,5 meter lång och väga ungefär ett ton. Krokodiler är köttätare och tar många olika slags byten. De lever bland annat av däggdjur, vattenlevande fåglar, groddjur, andra kräldjur och fiskar. Stora krokodiler kan ta stora däggdjur och kan sällsynt ta djur som är dubbelt så stora som de själva.

Livets Träd, Tree of Life, med många detaljer och LED belysning.
Livets träd är en central livssymbol i många kulturer. Det är ett mytiskt, närmast arketypiskt begrepp, en metafor för ett gemensamt kulturellt eller genetiskt arv och ett motiv i många folks religion, konst och filosofi. Livets träd är även en gammal symbol för den kosmiska ordningen, dels det kosmiska träd som står i världens mitt (imago mundi), med rötter i jorden och grenarna utsträckta mot solen och himlavalvet, dels den världsaxel i världens centrum med rötter djupt i jorden och topp i himlen. Den förenar himlen, jorden och underjorden.

Enligt vissa indiska, judiska, kristna och islamiska föreställningar har det sina rötter i himlen.

Vacker figur av en Älva. Älvan är i folktron ett kollektivt naturväsen som i skymningen och vid soluppgången kunde ses dansa över ängar, öppna fält och mossiga marker. I yngre tradition brukar älvorna uppfattas som kvinnliga väsen, men i äldre uppteckingar framställs de mera könsneutralt.
Den suggestiva bilden av dimslöjor som dansande älvor är dock en produkt av romantisk diktning – vanligt var däremot att älvorna kunde höras, ofta som fågelkvitter. Där älvorna dansat uppträdde en ring (älvring eller älvdans) av antingen onaturligt friskt eller onaturligt glest växande gräs.

Figur på Afrikansk Elefanthanne. De båda nu levande arterna uppvisar en rad anatomiska skillnader, bl.a. har skogselefanten (i likhet med den asiatiska elefanten) 5 tår på framfoten och fyra tår på bakfoten, medan stäppelefanten har fyra tår på sina framfötter och tre på sina bakfötter.

Kronhjort

Kronhjorten, eller kronviltet som det ofta kallas, hålls av många som det absolut förnämsta högviltet. Dess skönhet, dess grace och dess respektingivande uttryck har, i kombination med dess ofta framgångsrika agerande, gett upphov till fascination, mytbildning och sägner. Arten är under stark frammarsch i Sverige och kan finnas i allt från rik jordbruksmark till magra skogar.

 

Igelkott

Som fullvuxen är igelkotten 20–30 centimeter lång, varav svansen utgör cirka två centimeter. Vikten varierar beroende på individ, ålder och årstid. Hela djurets överkropp och huvudets ovansida är täckta med taggar. Deras antal beror på djurets storlek. Unga igelkottar som just har lämnat boet har ungefär 3 000 taggar. En fullvuxen igelkott med en vikt på omkring 600 gram har cirka 5 000 taggar och särskilt stora exemplar har upp till 7 500 taggar.


Mammut

Figur Mammut, de levde även här i Sverige, man har hittat 15 tals fyndplatser. Man tror att de levde här för ca 12 000 -15 000 år sedan. Mammutar är ett utdött släkte elefantdjur som härstammar från elefanter som för cirka 3 miljoner år sedan vandrade norrut från Afrika. Fossil av mammut är kända från Afrika, Europa, Asien och Nordamerika. De flesta mammutar dog ut i slutet av den senaste istiden. En slutgiltig förklaring till detta är forskarna ännu inte överens om.

Detaljmodell med LED belysning, visar del av Långhus interiör, samt uppbyggnad av taksektion. Långhuset är den byggnadstyp som framför alla andra förknippas med nordisk forntid. I stora delar av Nordeuropa var den allmän från neolitikum till början av medeltiden. Långhuset byggdes med ett antal pålrader – dels längs långsidorna och gavlarna, dels bärande pålar inuti huset. Olika takstolskonstruktioner avlöste varandra. Det långa inre rummet kunde uppta hela husets längd eller delas av i olika avdelningar.

Schimpansfigur. Schimpansen är tillsammans med bonobon den människoapa som är närmast släkt med oss människor, den delar omkring 99 % av sitt DNA med den moderna människan. I vilt tillstånd väger en vuxen schimpanshona i genomsnitt 40,6 kg och hannar har en genomsnittlig vikt av 48,9 kg.
Schimpanser lever i grupper om 15-120 individer och bildar patriarkaliska samhällen. De äter mest vegetarisk föda, men kan även äta animalisk föda och kan då samarbeta för att jaga och döda bytesdjur som mindre apor, fåglar och antiloper. Revirstrider utförs främst av vuxna hanar som kan angripa och även döda schimpanser från andra grupper.

Verklighetstrogen figur av räv

Räv

Rödräv, är ett hunddjur och den mest förekommande arten i rävsläktet. Rödrävar är allätare. De är vanligtvis aktiva under gryningen och natten. Ett revir för en rödräv är mellan 5 och 20 km² stort och de stora reviren finns främst i Eurasiens barrskogsregioner. Stora delar av året lever varje individ ensam. Parningstiden ligger, i Centraleuropa, mellan januari och februari och varierar med ungefär fyra veckor mellan sydligare trakter och Nordeuropa.

Detta är bara några exempel på figurer och modeller

Detta är bara en del av figurerna som visas på Fantasy and Fact, vi utökar med modeller och figurer konstant, ni borde se dem i verkligheten, så vi hoppas på att vi inom en snar framtid kan visa upp dessa i en permanent anläggning här i Borås. 

Fördelen med våra djurfigurer är att du kan gå riktigt nära och studera dem i detalj. Tack vare det får man ett bättre helhetsintryck.

Samtliga av våra djurfigurer är av plast men riktigt naturtrogna, vi vägrar att visa upp uppstoppade djur, därför det bara medför att fler djur dödas.

Fantasin förklarar verkligheten och öppnar nya möjligheter!

I förskolans lekpedagogik handlar det inte om "rätt" eller "fel" svar. Det handlar i stället om att utgå ifrån vad barnen kan och har möjlighet att lära sig när de utforskar omvärldens mysterier. Och då är lusten den viktigaste drivkraften. Men rutinerna i förskolan kan döda lusten. Rutiner och leda går hand i hand, ju mer rutiner desto tråkigare blir det. "Rutiniseringen" leder till ett oreflekterat arbete.

I waldorfpedagogiken ska barnen omges med positiva intryck och få spelrum för sin fantasi.
”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling.”

Fantasins betydelse i forskning och framsteg

En hypotes är ett påstående, en idé, en fantasi eller en godtycklig tanke. Den kan ha, eller kan sakna, samband med det vi kallar verkligheten. I ett vetenskapligt dokumenterat arbete är en hypotes ofta ett försök till förklara eller generalisera observationer. Hypoteser är intressanta och viktiga komponenter i vetenskapliga publikationer.

Fantasi och intuition kan ses som nödvändiga för att kunna tänka ut hur ett system av relationer kan gestalta sig. Därmed öppnas vägen för formulerandet av hypoteser, samt hypotesprövning och teoribildning.

Fantasi och verklighet
Vad är verkligt och vad är det inte? Vad är reellt, och vad är en skenbild? När vi börjar ifrågasätta vad för något i vår omgivning som är verkligt och vad som inte är det, kan vi till slut komma fram till att egentligen existerar ingenting helt säkert. Allt går att ifrågasätta. 
 
Det viktigaste med detta resonemang är att det inte existerar några självständiga sanningar som kan göra anspråk på att återge verkligheten på ett korrekt sätt. Samtliga slutsatser, inklusive slutsatsen att jag själv existerar just nu, är endast logiska slutsatser vilka utgår från andra redan givna logiska slutsatser, vilka i sin tur utgår från ytterligare andra redan givna logiska slutsatser, o.s.v. om och om igen i det oändliga. Således har sanningar och fakta inte nödvändigtvis någonting att göra med verkligheten, utan är endast logiska slutsatser utifrån ett givet förhållande.

Fantasin skapar och öppnar nya möjligheter genom att man tänker i nya banor, utan hinder. Många uppfinningar har sin grund i dels redan upptäckta ting som sedan förbättras, som i helt nya produkter. Genom fria tankar och ideer skapar människan den mångfalld vi ser idag och som kommer i framtiden i form av nya produkter och nya sätt att se på olika processer. Fantasin är den unika nyckel som banar vägen till framgång och förbättring.

Att vara Nyfiken

Att leka med tankar, att kasta omkring ideer, att ifrågasätta. Det skapar själva grogrunden för nytänkande. Det är grunden för utveckling, men samtidigt vara lyhörd för att visa förståelse och visa hänsyn. Genom att vara nyfiken kan man skapa nya möjligheter och öppna nya dörrar till nya produkter. Denna egenskap delar vi även med en del djurarter som exempelvis korpar, apor och delfiner. Dock är vårt mänskliga arv betydligt mer utvecklat, vi inspirerar varandra och sporrar varandra till att utveckla och förbättra. Men samtidigt måste vi vara vaksamma att ta hänsyn och inte skada naturen eller påverka miljön i negativ riktning.

Fantasin är nyckeln till människans framsteg, utan den skulle vi inte vara där vi idag är, med våra framsgångar i form av förbättringar inom alla områden. Även i framtiden kommer den att hjälpa oss att utvecklas, i förhoppningsvis rätt riktning.

Därför går fantasin och verklighet ihop! 

Hela vårt samhälle smälts ihop av en blandning av fantasi och verklighet, många fantasier och idéer har blivit produkter eller företeelser i vår vardag, Oändligt är de framsteg vi nått fram till på grund av detta. Einsteins teorier, Darwins teorier, Newtons teorier mm mm. Allt har en gång utgått från en fantasi eller en ide. Det är fantasin som driver oss framåt och banar vägen för nya outforskade områden, det är den som öppnar nya dörrar till teknik, medicin mm och förståelse inför sjukdomar, nya tekniska artiklar, nya forsknings områden mm. Det speglar hela vårt samhälle och är själva drivkraften i utvecklingen, motorn som driver alla kugghjulen i vår vardag.

Det är det som grundtanke och målsättning för anläggningen Fantasy and Fact! Att förena och öppna upp för förståelse och insikt hur allt hänger ihop.

Målsättning med anläggningen

Hur ser framtiden ut?

Vår framtid ligger i våra barn och barnbarns händer, men även det arv som vi efterlämnar till dem. Redan nu ser vi följderna av växthuseffekten, miljöpåverkan och befolkningsökning. Allt talar för att denna utveckling fortsätter, vilket även påverkar vår framtid att förse alla med mat och vatten. Havsmiljön är redan idag kraftigt påverkad av avfall och miljögifter samt att havstemperaturen ökar, vilket medför att många havsdjur ärt på väg att dö ut. Detta medför ett globalt hot, då fisken är en viktig näringskälla för många länder. Vi ser ökade och större skogsbränder, kraftfullare väderfenomen, luftföroreningar mm. Allt beror på oss, när skall vi börja inse och åtgärda problemen?

Växthuseffekten

Ökade utsläpp av koldioxid är den största grunden till växthuseffekten, orsakade av förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas. Även avskogning bidrar till att halterna av koldioxid i atmosfären blir högre.
Vad är det som kan påverka framtidens beslutfattare och att skapa kraftiga insatser som gör att vår planet inte går under i allt kraftigare växthuseffekter och miljöförstöringar?

Vårt hopp i framtiden?

Vårt hopp är ungdomarna som är del av framtiden och att de får rätt information utan att den skall verka entonig och tråkig, för då når man inte alls fram till målet och lösningar.
Information skall vara mångsidig och nyanserad och uppbyggt på ett sätt som inspirerar och främjar ett fortsatt intresse. Vår verklighet är enormt mångsidig med inslag av fakta, idéer och fantasier. Ibland är det inte alltid lätt att genomskåda och hitta den gemensamma tråden, därför behövs information som på ett berikat sätt vägleder.
Det är inte alltid att TV program eller fakta böcker når ända fram i det myller av information som finns, därför är det viktigt att främja informationsflödet på rätt sätt. Både visuellt och med hjälp av ljudinformation. Där är en anläggning som Fantasy and Fact viktig, som genomtänkt steg för steg väcker nyfikenhet, förståelse och viljan att lära sig mer.

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

djurambulans@comhem.se