Jordens Utrotning - Är läget så akut? - Finns det en sanning?

Är vi på väg mot en undergång?

Frågan är om det är en ny skrämsel propaganda eller ligger det en sanning bakom. Är läget så akut att vi tar livet av allt? Jag återger bara det som skrivs på nätet och i tidskrifter. Jag har alltid förhoppningen att människan i slutändan reder ut allt, kan jag ha fel? 

Människan utrotar jorden, enligt vissa forsknings studier

Forskare: Jorden på väg in i en ny utrotningsfas!
Detta handlar inte om en framtida meteorit som slår in i jorden eller ett gigantiskt vulkanutbrott som utlöser jordens undergång, denna gång är det vi människor som orsakar jordens utrotning. OBS! Detta är ingen ny domedags profetia utan en förmodad verklighet enligt forskare världen över! Jag har redan skrivit om ett framtida sceneri som dock många forskare tror är allt för optimistiskt, till del kan jag nog hålla med. Kommer ingen insikt hos människan hur allvarligt vårt läge är så blir detta tyvärr en verklighet. Mycket visar på att människan inte kommer att försöka ändra sig och göra de övergripande förändringar som krävs innan det är för sent. Då är vår framtid utstakad och vår undergång i sikte. Kan det gå så här långt?

Människan utrotar sig själv!
Skälet till att vi är på väg att utrotas, är att vi inte lär oss av våra egna misstag. Hur intelligenta vi än tror att vi är, begår vi samma misstag gång på gång, ett exempel är de krig, terror attentat och förtryck som härjar jorden runt. Vi har inte tagit lärdom av 2 världskrig som varit fullständigt förödande och som bara gav förlorare på alla sidor. Med miljontalt döda, mängder med lemlästade och hela infrastrukturer i ruiner. Trots det blossar krig upp utan någon insikt om dess fruktansvärda följder på människor, djur och växter.

Det är viktigt av vi visar mer empati och medskänsla, att vi handlar med förnuft och eftertanke. Nu påverkar vi vårt klimat globalt med allt vad det innebär och inget kan stoppa det. Vi lär oss inte att vara aktsamma och ta hänsyn. Vi utrotar inte bara oss själva, utan utrotar större delen av djurriket och växtriket. Det är bara att inse, den största faran för liv på jorden är människan och nu gräver vi våra egna gravar. Vi är i grunden egoister som inte kan värna om vår natur och nu måste vi betala priset.

Det är hårda ord men tyvärr helt sanna, kan vi inte tåla sanningen så ljuger vi för oss själva och för andra. Om vi inte kan upprinna förståelse, insikt och handlingskraft har vi inget att kämpa emot!

Jorden lämnas i ruiner, kan det bli så här illa?

Här kommer fakta:
Jorden kan vara på väg in i en ny fas av vår egen utrotning. I en ny studie varnar forskare att djurarter dör ut 114 gånger snabbare än normalt och att vi hamnat i den sjätte fasen av livets förintelse på jorden.

Det är forskare på de välrenommerade universiteten Stanford, Berkeley och Princeton som släppt studien som styrker resultaten av en tidigare rapport som visade en lika dyster framtidssaga.

Enligt studien, som publicerats i Science Advances, går vi nu in i det sjätte stadiet av utrotning. En tidigare utrotning var exempelvis dinosauriernas död för 65 miljoner år sedan. Men jämfört med för 65 miljoner år sedan, då orsaken med stor sannolikhet var en meteor, ligger orsaken till nutidens utrotning hos människan.

Forskarna bakom studien skriver att det största problemet med massutrotning av arter är förlusten av biologisk mångfald. Det påverkar människors liv genom att det stör det naturliga ekosystemet som exempelvis pollinering av skördar och naturlig vattenrening. Effekten kan bli att vi inom tre generationer inte längre kan räkna med att bin finns här för den viktiga pollineringen.

”Om det här tillåts fortsätta, kommer det ta många miljoner år för att livet på jorden att återhämta sig och även människan kommer sannolikt att dö ut i ett tidigt stadium”, säger huvudförfattaren bakom studien, ekologi- och zoologiprofessor Gerardo Ceballos, vid Universidad Nacional Autónoma i Mexiko.

Antalet utrotade djur har ökat dramatiskt sedan 1900 då över 450 arter har försvunnit, bland annat 69 däggdjur, 80 fågelarter, 24 reptiler och 158 fiskarter. Om utrotningen i stället hade följt den normala kurvan hade 9 ryggradsdjur försvunnit under samma tid.

Med andra ord har samma antal ryggradsdjursarter försvunnit under 114 år som man tidigare förväntade sig under 10,000 år. Forskarna bakom studien har varit försiktiga i sina uträkningar och andra forskare menar att utrotningen av arter går ännu fortare, skriver BBC.

Hoten:
Klimatet. FN:s internationella klimatpanel har presenterat sin fjärde rapport. Den slår fast att jordens medeltemperatur ökar, och att det med 90 procents säkerhet beror på människans aktiviteter, framför allt vår eldning av fossila bränslen.

Vi kan vänta oss svåra konsekvenser i några av jordens fattigaste områden. Vattenbrist i många regioner som är helt beroende av jordbruk, till exempel stora delar av Afrika och Asien. Andra områden hotas av översvämningar, till exempel Asiens stora floddeltan, från Shanghai till Rangoon, där hundratals miljoner människor bor, och dit allt fler flyttar.

Torka drabbar även stora delar av Europa, Amerika och Australien. Extremt väder har redan blivit vanligare. Torrperioder, översvämningar och orkaner orsakar stort lidande, och skapar i sin tur allt fler bränder, epidemier och ekonomiska påfrestningar.

De verkligt stora problemen uppstår om vi inte klarar att minska utsläppen av växthusgaser tillräckligt mycket. Vädersystemen innehåller balanspunkter som kan tippa över åt fel håll och få utvecklingen att rusa iväg i svårbestämda riktningar. Den uppvärmda tjälen i Sibirien och norra Kanada börjar släppa ifrån sig stora mängder metangas, havsströmmar ändrar riktning, polarisarna smälter bort och kan inte längre reflektera solljuset. Här, bortom dagens prognoser, lurar de verkligt stora hoten, tror klimatforskarna.

Resurserna. Ingen vet exakt hur länge jordens ändliga resurser räcker, bara att de en gång tar slut, så länge de inte kan återvinnas. Men för inte allt för länge sedan levde vi helt utan fossila bränslen, och lite tidigare utan metaller, så vi kan klara av det. Vad vi inte kan är att utnyttja de förnyelsebara resurserna, skog, vatten, odlingsmark, luft, organiska material, med mera, snabbare än de återbildas.

Ett grovt mått på hur väl vi använder naturens rikedomar är det så kallade ekologiska fotavtrycket. Det är den landyta som krävs för att upprätthålla livsstilen hos en person. Det inkluderar bland annat produktionen av energi och livsmedel och den yta som krävs för att ta hand om soporna efteråt. Det ekologiska fotavtrycket är inget exakt mått, men ger en fingervisning om vartåt det barkar. Jordens folk lär ha tillgång till 1,9 hektar per person med dagens teknologi. En genomsnittlig kines kräver 1,5 hektar för att leva sitt liv. Amerikanen behöver 9,5 hektar. I Europa ligger medeltalet mellan fyra och fem hektar. Sammanlagt går det åt mer yta än vi har tillgång till. Vi tär alltså konstant på jordens förnyelsebara resurser. Ett exempel: Om de senaste femtio årens utveckling fortsätter så kommer haven att vara utfiskade år 2048, enligt en rapport i Science från november 2006.

Sjukdomar. Var kommer nya arter att utvecklas på framtidens planet? Knappast i de krympande regnskogarna, eller i de överexploaterade haven. Den rikaste miljön blir människans värld. Redan idag hanteras 95 procent av alla jordens landområden av människan. Vår värld blir den helt dominerande miljön. Lägg därtill att hälften av alla arter på jorden är någon form av parasit. Av dem lever ett stort antal på oss, i oss eller på våra avfallsprodukter.
Vi är en enorm, ständigt växande resurs för nya slag av ohyra, parasiter, bakterier och virus. Vi utövar dessutom ett starkt tryck på dem att snabbt mutera för att bli allt starkare och livskraftigare genom antibiotika, bekämpningsmedel och antibakteriella medel av allehanda slag. Vi rör oss globalt allt mer och smittorisker ökar, ett luftburet virus utan kända botemedel kan bli förödande.

Är AIDS, Sars, Corona viruset och fågelvirus bara början på en ny era av ohejdbara pandemier? Kommer nya former av smittbärare att härja under nästa århundrade? Eller redan Nu?

Ny rön inom klimatforskning fastställer att vi påverkar jetströmmar som genom vår inverkan har börjat slingra sig i allt större bågar och därigenom drar ner klimatet från Arktis, detta innebär kallare vintrar och större nederbörd under höst, vår och sommar. Detta påverkar vädret i Skandinavien, Tyskland, England, Irland, Skottland mm. Detta är inga vetenskapliga teorier utan fakta.

Mildare klimat påverkar att skadeinsekter sprider sig i större områden och berör länder i stor omfattning, även insekter som sprider nya sjukdomar ökar.

Stora förändringar med minskad nederbörd orsakar omfattande svält som i sin tur kan innebära grogrund för uppror och krig. Massflykt kan bli följden till en redan starkt belastad flyktvåg som redan idag existerar.

Ökad nederbörd orsakar svält i vissa områden, då den lägger åkermark under vatten, även risk för spridning av parasiter, skadliga svampar, bakterier och röta ökar i stillastående vatten.

Vår likgiltighet är vår undergång!

Allt ansvar ligger hos människan! Vi är det största hotet mot jorden och allt liv som finns här. Vi måste tänka på vad vi påverkar!

Ekonomin blir hårt drabbad av Växthuseffekten

Allt Extremare Väder - Höjda Ekonomiska Kostnader

Artikel från Svenska Dagbladet  2018 10 18

Väder katastroferna orsakar allt större kostnader globalt, motsvarande 20 500 miljarder kronor de  senaste 20 åren (en otrolig hög siffra) enligt FN:s organ för katastrofberedskap UNISDR. Och notan hotar att öka.

Växthuseffekten hotar och förstärker oväder, värmeböljor, översvämningar, större rasrisker mm. Brist på föda och vatten.

Skillnaden efter mätningar från den tidigare 20 års perioden och den senaste 20 års perioden är ökningen 250%, på grund av växthuseffekten.

Under perioden mellan 1998 och 2017 ledde dessa globala katastrofer till 1,3 miljoner människors död och 4,4 miljoner skadade människor.

Extremväder väntas öka globalt, fattiga länder drabbas hårdast, men övriga länder kommer även de att känna av effekterna, både med kraftiga ökade  ekonomiska kostnader, ökade dödsfall och höga skadetillfällen på allt levande som växter, djur och människor.

Torka, skogsbränder, plastavfall i världshaven och förstörda ekosystem är miljöproblem som blir allt värre runtom i världen. Med anledning av den ökande miljöförstöringen kommer FN släppa rapporten “Global Sustainable Development Report 2019”. Forskarna bakom rapporten anser att det är marknadsekonomin som är det stora problemet. I dokumentet, “Transformation: The Economy” skriver forskarna: ”De ekonomiska modellerna som ligger till grund för de politiska besluten i de rika länderna ignorerar nästan helt de materiella- och energiförbrukande faktorerna av ekonomin.”

Förutom att vi redan förbrukar en för stor del av planetens resurser leder marknadsekonomin till ökade klassklyftor. Klassklyftorna leder till arbetslöshet som spär på utvecklingen destabiliserade samhällen. Dessa samhällen får i sin tur svårare att lösa miljöförstöring.

Världens ekonomer ser klimatförändringarna som det största potentiella hotet mot den globala ekonomin under 2016. Det står klart sedan 750 experter fått svara på World Economic Forums (WEF) årliga riskundersökning inför mötet i Davos 20-23 januari.

Svårigheter för länder att komma överens om hur klimatfrågan ska hanteras, och problem att implementera en effektiv klimatpolitik, ansågs av forskarna ha en större påverkan på den globala säkerheten än spridningen av massförstörelsevapen. Vattenbrist, ofrivillig massflykt och chockhöjda energipriser var några av de möjliga konsekvenser man såg då man för första gången på elva år rankade klimatförändringarna som det största hotet i ”Global risk report”.

I rapporten påpekar WEF också att kopplingar mellan olika säkerhetsrisker blir allt tydligare, även om de exakta konsekvenserna av dem är svåra att fastställa.

Espen Barth Eide, WEFs chef för geopolitiska affärer uttryckte även oro för att den pågående flyktingkrisen hotar att krossa det europeiska samarbetet. Om allt för många av de europeiska länderna motsätter sig integration av de nyanlända, menade Barth Eide, kommer det få djupa effekter för den europeiska politiken och ekonomi, något som på längre sikt kan komma att påverka hela världen.

Globala hot, ett hot mot globala börser och Världsekonomin. Idag kan man fastställa att Coronaviruset påverkar starkt världens ekonomier, detsamma kommer även klimatkrisen att påverka ekonomin alltmer.

Det går inte längre att förneka klimathoten

Klimathoten förstärks men inget sker

Vi är de skyldiga! När kommer vi att förstå? Vi har oss själva att skylla, att vi inte tar ansvar utan bara utgår från vårt eget bästa är vår undergång. Det som är den stora tragedin i det hela är att vi dödar inte bara oss själva utan större delen av oskyldiga djur och växter. Vi lämnar jorden i ruiner.

Likgiltiga politiker, både lokalt som statliga har ingen insikt eller förståelse och bidrar till att inget sker!

Varför har jag känt mig tvingad att lägga ut denna artikel? Skall man sprida sanningen eller hålla tyst? En naturlig reaktion är att sprida information vid annalkande faror. Växthuseffekten håller på att utvecklas till den största utmaningen mänskligheten stått inför. Det blir mycket svårt att hitta lösningar på grund att problemen är så omfattande och globala.
Även frågan om vilken som bär ansvar för alla skadade djur som påträffas är aktuell, men ingen lösning är på gång.
Min erfarenhet är att många människor inte bryr sig och vill hjälpa utsatta djur här i vårt område har kommit som ett uppvaknande och som en stor besvikelse. Varken företag eller privatpersoner känner medkänsla för alla de skadade djur (Vilt) som påträffas här hos oss. Istället går mängder med kapital till idrotten. Men för att rädda djur finns inga pengar.

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

djurambulans@comhem.se

Hjälp oss att utveckla denna webbsida, mycket behövs för att hela tiden vara aktuell och det kostar pengar, Swisha oss via 0703 829292, din hjälp är mycket viktigt! Stöd oss med 50:- kr eller mer.