Dags att tänka om när det gäller Miljön!

Denna information som följer är för att skapa uppmärksamhet över många av de problem som kan komma och där vi till del redan idag står inför. Det är av största vikt att vi snarast tar tag i problemen och söker lösningar. Bara ett gemensamt engagemang kan bidra till att vi hjälps åt så att läget inte försväras . Annars kommer mycket av det jag berör i artikeln att bli ett obehagligt uppvaknande för oss alla!

Miljön hotas allt mer av människan

Miljön försämras allt snabbare

Miljökonferenser ger gång på gång inga resultat, förändringar som behövdes göras för många år sedan uteblir, mer och mer framkommer det som detta stora globala problem värkar växa utan att åtgärder sättes in. Möten efter möten avslutas och lösningar verkar allt mer avlägsen. Det är så många länder som är inblandade, dels är själva problematiken enormt komplicerat, dels människans insikt och ovilja att se över sin vardag och tänka på verkligheten som den verkligen är. Människans strävan till att utvecklas är en av de största orsaken till problemet.

Miljön och klimatet påverkar inte bara människor utan hela det ekologiska systemet och den ballans gång som krävs för att naturen skall fungera, vi orsakar redan stora störningar och värre kan det bli.

Hur kan det bli i framtiden?

Naturen inbegriper allt som finns runt omkring oss som exempelvis, luften, sjöar, hav, skogar, djur och växter. Vi skadar inte av illvilja men kanske mer av att många är omedvetna vad som händer. Vad som behövs är mer information i vad som sker om vi fortsätter och hur det påverkar oss negativt om inget förändras. Växthus effekten är ett globalt problem och påverkar oss redan idag. Om inget händer kommer effekterna att ständigt öka, vilket det idag gör. Problemet är att vi alla berörs och mänskligheten ökar i så gott som alla länder, därmed ökar behovet av rent vatten, mat, bostäder, vägar, bilar mm. Naturområden som förblivit orörda, förvandlas till betesmark, bostadsområden, industriområden mm. Ett ökat behov av kött, virke, arbetsplatser mm. gör att expantionen snabbas upp, vi utvecklar mer effektivare redskap och maskiner som påskyndar utvecklingen, vilket har sitt pris... naturen och miljön påverkas. Hur viktig är naturen för oss människor? Behöver vi människor visa hänsyn? Behöver vi mark för att expandera vår civilisation så tar vi den, vi tränger undan naturen med allt vad det innebär, vi gör det för att vi kan, naturen har inget att stå emot med, tycker vi att djur gör intrång i vad som tidigare varit deras betesmarker eller bytesdjursområden så åtgärdar vi det.

Vi människor tar inte vårt ansvar

Vi har varit duktiga på att bara tänka på oss själva, att vi har en bra inkomst, en snygg bil och massa avancerade prylar som bara blir fler och fler. Vårt behov är omåttligt och naturen får betala priset, våra giftiga utsläpp i luft och vatten ökar ständigt och snart går naturen på knäna, hela näringskedjor i naturen hotas, både i vatten och på land. Övergödning, uttunning av ozonlagret, kalhuggning av regnskogar, ökade metan utsläpp mm mm. sätter sina spår. Vi ser tecknen runt oss redan idag, extremare väder, minskade fiskfångster, bin dör globalt, vilket är ytterst allvarligt för många växter, men även globalt för mänsklig odling av grödor som behöver pollineras, vilket kan innebära hungersnöd globalt, hälsoproblem på grund av utsläpp, stora radioaktiva områden mm.

Många industriområden har förgiftat mark och grundvatten, vilket är oerhört kostsamt att sanera.

Det är vår verklighet idag, den globala uppvärmningen på 0,6 grader är mer eller mindre redan ett faktum, nu siktar många miljöorganisationer mer på att stoppa uppvärmningen vid 2-4 grader. Många omedvetna tycker inte det är någon fara, "lite mer värme skadar ingen" vad man däremot bortser ifrån är att värmehöjningen inte är konstant utan kan bli mer än det dubbla i vissa områden världen runt, vilket medför katastrofala följder, som orsakar konstant torka och hungersnöd.

Vår påverkan lämnar sina spår

Flyktingar som lämnar områden på grund av svält ökar. Väderfenomen som innebär kraftigare stormar, ökad nederbörd slår hårt mot skogsägare och bönder världen över. Grödor skadas och ruttnar bort, mark översvämmas, svält kan bli följden. Ökade kall och varmfronter skapar allt mer kraftfullare orkaner, tyfoner som i sin tur vållar skador och dödsoffer och ökade förluster i bostäder, vägnät och industriområden.

Regnskogar skapar stora mängder syre, så även alger i världshaven, men vi håller på att rubba hela balansen, genom miljögifter, kalhyggen som förvandlads till betesmarker för vårt ökande behov av köttprodukter.
Ökade boskapsbestånd ökar metanutsläppen.

Uländer som är på väg till en modernare och mer utvecklad civilisation skapar automatiskt mer utsläpp, men även de är i sin fulla rätt att förbättra sina samhällen, även vad det innebär i ökade utsläpp, så är det i grunden inte mycket som kommer att ändras utan utsläppen kommer att öka.

Det som händer är att allt är en enda rundgång, den starkaste kraften i vårt samhälle är marknaden, vad är då marknaden? Det enklaste sättet att förklara marknaden är att marknaden är vi, den är skapad av oss och drivs framåt och utvecklas hela tiden. Marknaden består av följande:
Uppföda - Utveckla - Tillverka - Sälja - Köpa - Skrota.
Människor är sysselsatta i alla leden. I gruppen Uppföda tillhör grisuppfödning, boskapsuppfödning mm. I gruppen Tillverka ingår även exempelvis bonden med sina mjölkkor som producerar mjölk, till tillverkning av exempelvis bilar och datorer mm. I gruppen Sälja ingår även service och tjänster. När vi köper varor och tjänster ingår vi i gruppen Köpa. I gruppen Skrota förekommer hantering av förbrukat papper, skrotning av bilar mm. Skolor, sjukvård, äldreomsorg mm betalar vi genom skatter och ingår i gruppen Köpa.
Den här Marknadskraften är ytterst viktig för oss men den hotar även vår miljö.

Förtydligande:
Anledningen till att kategorin uppföda står med är att vi tills idag inte lyckats att framställa mer invecklat liv i laboratorium, utan bara ytterst enkla former av RDNA. Därför måste  denna kategorin vara med som en fristående grupp, i denna grupp ingår även förädling av grödor och hantering och odling av frukt, grönsaker, bär, svampodling samt alla former av spannmåls odling. Naturligtvis ingår även uppfödning av grisar, höns, boskap, katter, hundar, laxodling mm. Vi tillverkar inte liv utan vi föder upp och odlar. Målet och syftet  är att driva dessa verksamheter som lukrativa inkomster efter behov och efterfråga.

Finns det ingen framtid för vår miljö och vår strävan att få bukt med växthuseffekterna?
Jag är en optimist och tror på människans strävan att hitta lösningar och just detta kommer att rädda mänskligheten. Men vår värld kommer att förändras och aldrig bli sig lik igen, det bästa är att vi kommer att leva ett mycket sundare liv i framtiden. Jag tror att inom en snar framtid kommer det att förbjudas att exploatera mer mark som är skyddad och som anses viktig för växt och djurlivet.

Överbefolkningen
Vi blir allt fler,  bara detta året ökar världens folkmängd med 83 miljoner, denna ökning är eskalerande, vilket innebär  att procentökningen ökar år efter år, inom drygt 10 år ligger ökningen per år på ca 180 miljoner, alla behöver rent vatten, mat, bostäder, arbetsplatser,  mer fordon mm.
Vilket försämrar miljön och höjer växthus effekten betydligt.

Fortsätter vi att utrota djur och växter kan det medföra katastrofala följder, detta kan orsaka så allvarliga skador i naturens jämnvikt att vi kanske aldrig får bukt med detta.

Hans Vielhauer

Ett nytt miljö tänkande. Eftersom befolkningen ökar och det behövs lösningar på var alla skall bo, kommer framtidens höghus bli enormt stora, de kommer att rymma hela städer och innehålla en mängd butiker,sjukhus, fabriker mm.
Troligtvis kommer det även att finnas stora parker med växter och djur inne i byggnaden. Även odling av grönsaker och frukt kommer att finnas i byggnaden. Dessa gigantiska höghus kommer att producera sin egen ström genom vindkraft turbiner och även rena regnvatten för eget bruk. Jämfört med dagens högsta byggnader är dessa sanna giganter.

För en bättre miljö. Vissa höghus kommer att vara specialiserade på odling och försörjer stora områden med allt inom odling, från blommor, frukt, svamp, honung och grönsaker mm. Här odlas även humle och exempelvis vindruvor som senare blir vin och öl. Dessa höghus är gigantiska växthus och drivhus och kallas även "Vertikal Odling"

Vertikal odling är ett nytt och spännande­ projekt. Tänk dig ett växthus­ i form av en skyskrapa, mitt inne i staden. Därifrån levereras grönsaker­ och frukt till butikerna. Låter det en smula överdrivet? Med tanke på livsmedelssituationen på vår planet och att praktiskt taget all jordbruksmark redan är utnyttjad kan vertikal odling bli verklighet ganska snart.

Att situationen blir alltmer akut kan knappast någon längre blunda för. Fler människor föds och behöver mat. De nästkommande 50 åren kommer världens befolkning att öka med upp till tre miljarder människor. För att föda alla dessa krävs uppskattningsvis ny odlingsmark motsvarande mer än Brasiliens totala yta – i varje fall förutsatt att man bara har tillgång till de traditionella jordbruksmetoder som praktiseras idag.
Ekvationen är omöjlig­ redan­ från början. Ungefär 80 procent av all odlingsbar mark är nämligen redan i bruk.

Att anpassa sig till framtidens Miljö. Global uppvärmning kommer sannolikt att höja havsvattennivån
och tillgänglig landyta krymper. Det ställer till problem både för odling och boende. Men det finns entusiaster som ritar på lösningar och vertikal odling kan vara en sådan, liksom framtidsstaden Ziggurat –
som namnet till trots inte avses bli ett nytt Babels torn. Detta är ännu ett exempel på en Gigant byggnad.

Hans Vielhauer

Framtidens lösningar för Miljön. Det stora problemet för framtiden är vårt ökande behov av kött, även här finns en smidig och utmärkt lösning,
odling av köttprodukter. Redan idag finns goda redovisade resultat. I framtiden slipper vi slaktdjur och ibland
det lidande som förknippas med transport och slakt.

Test av konstgjort kött

Än är det tidigt i utvecklingen men de första produkterna av konstgjort kött testas redan.

Text och bilder

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

djurambulans@comhem.se

Hur känslig är människan för förändringar, om inget händer?

Vad händer om växthuseffekten skenar iväg, strömmen går på större områden, vad kan hända vid stora väderomslag. Brist på vatten globalt?..... Vad händer om människor försvinner från jorden?

Om det går riktigt illa vad händer då?

Om det blir ett faktum att människan går under, så kommer växt och djurlivet att återhämta sig, och frodas utan miljögifter, växthuseffekter, förgiftade vatten som hav och sjöar. De kommer att kunna andas in ren luft. Jakt och utrotande av vissa arter kommer att upphöra. För djur och växter vore det en vändpunkt till det bättre. Trots att vi tror att vi är så överlägsna har vi inte räknat ut att ballansen i naturen är avgörande för klimatet och vår egen existens. Vårt ensidiga tänkande som bara handlar om oss, kommer att kunna bli slutet för mänskligheten. Då kanske insikten äntligen kommer i de sista timmarna, när allt är förgäves. Då har en tänkande och utvecklande ras slutat att existera. Sista frågan bör då bli... var vi så kloka och förnuftiga som vi trodde? 

Vi kan alla Hjälpa till!

Alla är berörda, alla bär ansvar! Miljön är allas ansvar.

Sverige kan bli ett föregångsland i klimatfrågan

Sverige har som målsättning att bli ett föregångsland när det gäller klimatfrågan, både när det gäller lösningar som förebyggande verksamhet.
Omfattande förändringar inom industrin, jordbruk, transportsektorn mm, krävs för att vi skall uppnå våra mål. På individnivå krävs insatser för att spara in på utsläpp och förbrukning. Även om klimatfrågan är ett globalt problem är det viktigt att länder visar lösningar och resultat. Att vara vägledande och visa på möjligheter. Vi har de möjligheter här i vårt land, vi har erfarenhet med många lösningar och viktiga idéer som kan komma till nytta på andra platser i världen. Vi i Sverige kan underlätta och vara vägledande.

Vi alla kommer att möta utmaningar där vi måste anpassa oss efter nya förhållanden – och framförallt minska vår klimatpåverkan. Men att endast anpassa sig till förändringar är orealistiskt. De fattigaste på vår jord och många djur klarar inte ens de förändringar vi ser i dag. WWF vill se att Sverige tar en ledande ställning i klimatarbetet utifrån de unika förutsättningar som Sverige har idag. Vi har lösningarna för att bygga ett hållbart samhälle i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

Vi måste komma överens

Trots olika förutsättningar måste världens länder komma överens och arbeta tillsammans. För att minska utsläppen tillräckligt för att hamna väl under två graders global uppvärmning och sikta på max 1,5 graders global uppvärmning behöver vi fasa ut alla fossila bränslen och dess utsläpp till år 2050, samt få ned utsläpp av andra växthusgaser kopplat till exempelvis mat. Men att minska utsläppen är bara en del av lösningen. Genom att stoppa den ohållbara avverkningen av jordens skogar samt skapa ett klimatanpassat jordbruk kan vi också höja upptaget av koldioxid.

Vi har tekniken – förändringen är möjlig

Det finns stora möjligheter att genomföra denna förändring i och med att teknik för markant energieffektivisering och förnybar energi finns tillgänglig världen över. I rapporten Energy Report visar WWF hur en global omställning till 100 procent förnybar energi till 2050 är möjlig främst med implementering och kommersialisering av tillgängliga innovationer. De kunskaper som behövs för att möta klimatförändringarna finns redan idag, och väl inriktad ny forskning och utveckling kommer att ge oss ännu fler verktyg och teknik. Inom några områden är forskning och utveckling samt demonstrationsanläggningar fortfarande nödvändiga för att lösa klimatutmaningen, som till exempel för stålindustrins utsläpp och tunga transporter.
 
Världsnaturfonden WWF visar i rapporten Hållbar energi hur vi i Sverige fram till år 2050 kan klara hela vår energiförsörjning av bostäder, transport och industri med enbart förnybar energi. Som föregångsland bör Sverige ha som ambition att uppnå 100 procent förnybar energi och fossilfrihet så snabbt som möjligt – redan till år 2030 vore en god ambition. Det som krävs är en stark vilja att visa vägen ur fossilsamhället inom politik, industri och finansiell sektor.